Yhteystiedot

Viron Ortodoksisen Kirkon Ystävyysseura VYS ry Y-Tunnus 3048745-4
S-posti:
vys.eaok.posti@gmail.com
Löydät meidät myös Facebookista
Viron ortodoksisen kirkon ystävyysseura VYS ry

Uusimmat kuvat

Basiliose liturgia / Basileos Suuren liturgia viroksi

Püha Basilios Suure liturgia


Diakon: Õnnista, Issand!

Preester: Kiidetud olgu Isa, Poja ja Püha Vaimu kuningriik alati, nüüd, ikka ja igavesti.

Lauljad: Aamen.

Diakon: Palugem rahus Issandat.

Lauljad: Issand, heida armu!

+Palugem Issandalt rahu ülevalt ja meie hingede lunastust.

+Palugem Issandalt rahu kogu maailmale, head seisu Jumala pühadele kogudustele ja kõikide ühinemist.

+Palugem Issandat selle pühakoja ja temas usu, vaga meele ning jumalakartusega palvetajate eest.

+Palugem Issandat Tallinna ja kogu Eestimaa ülipühitsetud Metropoliidi N. (pühitsetud piiskopi N.), ausate preestrite ja diakonite, kõigi kirikuteenijate ja rahva eest.

+Palugem Issandat meie Jumalast kaitstud Eestimaa ja rahva, Vabariigi Presidendi, Valitsuse ning Riigikogu ja kaitseväe eest, et Ta neid juhiks ja aitaks ning hoiaks iga vaenlase ja vastase eest.

+Palugem Issandat Vabariigi pealinna,(selle saare, koguduse, kloostri), iga linna ja maa ning neis elavate usklikkude eest.

+Palugem Issandalt head ja tervet õhku, rohket viljakasvu ja rahulikke aegu.

+Palugem Issandat merel, maal ja õhus reisijate, haigete, vaevas ja vangis olijate eest ning nende lunastuse pärast.

+Palugem Issandalt pääsemist igast kurbusest, vihast ja hädast.

+Aita, päästa, halasta ja hoia meid, Jumal, oma armuga.

+Tuletades meelde meie kõige pühamat, kõige puhtamat, üliõnnistatud ja austatud valitsejat Jumalasünnitajat - ikka Neitsi Maarjat - ning kõiki pühi inimesi, andkem iseend, üksteist ja kogu meie elu Kristuse, meie Jumala hoolde.

Lauljad: Sinu hoolde, Issand!

Preester: Sest Sinule - Isale, Pojale ja Pühale Vaimule - kuulub kõik au, kiitus ja kummardamine, alati, nüüd, ikka ja igavesti.

Lauljad: Aamen.

Lauldakse esimene antifon: Mu hing, kiida Issandat...

Preester palvetab vaikselt:

Issand - meie Jumal, Sinu vägi on sõnus väljendamatu ja au äramõistmatu, arm äramõõtmatu ja heldus äraütlematu! Vaata, Issand, oma suures helduses meie ja selle püha templi peale ja toimi meiega ja meie kaaspalvetajatega oma rikast armu ja heldust mööda!

Diakon: +Palugem veel rahus Issandat!

+Aita, päästa, halasta ja hoia meid, Jumal, oma armuga!

+Tuletades meelde meie kõige pühamat, kõige puhtamat, kõige enam õnnistatud ja austatud valitsejat Jumalasünnitajat - ikka Neitsi Maarjat - ning kõiki pühi inimesi, andkem iseend, üksteist ja kogu meie elu Kristuse, meie Jumala hoolde.


Sest Sinule - Isale, Pojale ja Pühale Vaimule - kuulub valitsus, riik, vägi ja au alati, nüüd, ikka ja igavesti.

Lauljad: Aamen.

Lauldakse teine antifon: Mu hing, kiida Issandat! Ma tahan kiita Issandat oma eluaja...Au olgu Isale ... nüüd ... Ainusündinud Jumala Poeg ...

Preester loeb salaja teise antifoni palve:

Issand - meie Jumal, lunasta oma rahvast ja õnnista oma pärisosa! Hoia oma Koguduse täiuslikkust! Pühitse neid, kes Su maja ilu armastavad! Ülenda neid oma jumaliku väega ja ära jäta maha ka meid, kes Su peale loodame!

Diakon ütleb väikese ekteenia:

+Palugem veel rahus Issandat!

Lauljad: Issand, heida armu!

Diakon: +Aita, päästa, halasta ja hoia meid, Jumal, oma armuga.

Lauljad: Issand, heida armu!

Diakon: +Tuletades meelde meie kõige pühamat, kõige puhtamat, üliõnnistatud ja austatud valitsejat Jumalasünnitajat - ikka Neitsi Mariat - ja kõiki pühi inimesi, andkem iseend, üksteist ja kogu meie elu Kristuse meie Jumala hoolde.

Lauljad: Sinu hoolde, Issand.

Preester: Sest Sina oled hea ja inimesearmastaja Jumal ja Sulle - Isale, Pojale ja Pühale Vaimule - anname meie au alati, nüüd, ikka ja igavesti.

Lauljad: Aamen.

Lauldakse kolmas antifon: õndsusekäsud või suurtel pühadel vastavad laulud.

Preester: loeb kolmanda antifoni palve:

Sina, kes Sa andsid meile need ühised ja üksmeelsed palved ja tõotasid, et kui ka kaks või kolm on ühel meelel koos Sinu nimel, täidad Sa nende palumised. Sina ise täida nüüd oma teenijate palved nende heaks ja anna meile selles elus Sinu tõe tundmist ning tulevas ilmas igavest elu.


Avatakse K-uksed väikeseks sissekäiguks altarisse.

Preester loeb salaja sissekäigu palve: Valitseja Issand, kes seadsid taevasse inglite ja peainglite järjed ja väehulgad oma au teenimiseks, lase meie sissekäigul sündida ka sinu pühade inglite sissekäik, et nad ühes meiega teeniksid ja kiidaksid Sinu heldust. Sest Sinu - Isa, Poja ja Püha vaimu - on kõik au, kiitus ja kummardamine nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.

Diakon näitab soleal parema käega itta ja ütleb tasa preestrile: Õnnista, isa, püha sissekäiku!

Preester: Õnnistatud on Sinu pühade sissekäik nüüd, ikka ja igavesti.

Diakon ulatab evangeeliumi preestrile suudlemiseks ja ütleb: Tarkus! Seiskem vaga meelega!

Lauljad:Tulge kummardagem ja langegem Kristuse ette. Oh Jumala Poeg, kes surnuist üles tõusnud oled, lunasta meid, kes Sulle laulame: Halleluuja.

Jumalaema pühadel: ...Oh Jumala Poeg, Jumalasünnitaja palvete pärast, lunasta meid...

Pühade inimeste päevil: Oh Jumala Poeg, kes pühade seas imeline oled, lunasta meid...

Lauldakse päevale määratud pealaulud (troparid) ja kondakid.

Preester: Püha Jumal, kes pühades hingad, Sind kiidavad seeravid ja austavad keerubid kolmkordpüha-lauluga ning Sind kummardavad kõik taevaväed. Sa oled kõik olematusest olemisele kutsunud. Sa lõid inimese oma näo järele ja Enese sarnaseks ning ehtisid teda igasuguste vaimulikkude annetega. Sina annad palujaile tarkust ja mõistust; Sa ei põlga patustajat, vaid seadsid meile meeleparanduse õndsakssaamiseks. Sina tegid oma alandlikud ja vääritud sulased väärilisteks ka sel tunnil seisma Sinu püha altari suure au ees ja tooma Sulle kiitust ja kummardamist. Sina Ise, Issand, võta vastu ka meie patuste suust kolmkord-püha laulmine ja külasta meid oma armuga! Anna meile andeks iga patt, tahteline ja tahtmatu; pühitse meie hinged ja ihud ning anna meile jõudu teenida Sind vagaduses kogu meie elupäevad - püha Jumalasünnitaja ja kõikide pühade palvete pärast, kes algusest Sinu meelepärast olnud.

Diakon ütleb oraari paremas käes hoides: Palugem Issandat!

Preester: Sina, meie Jumal, oled püha ja Sulle - Isale, Pojale ja Pühale Vaimule - anname meie au alati, nüüd ja ikka...

Diakon: jätkab, tehes oraariga poolringi rahva poole, ütleb: Ja igavesest ajast igavesti!

Lauljad: Püha Jumal, Püha Vägev, Püha Igavene, heida armu meie peale! Või Kõik kes teie... või Meie kummardame..., kui on pühad, mile need laulud ette nähtud.

Preester ja diakon loevad salaja kolmkordpüha-laulu ja teevad kolm kummardust aujärje ees.

Diakon: Käse, isa! Lähevad aujärje taha. Minnes ütleb preester tasa: Õnnistatud on see, kes tuleb Issanda nimel. Diakon: Õnnista, isa kõrget aujärge!

Preester: Kiidetud oled Sina oma kuningriigi aujärjel kes istud keerubidel, alati, nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.

Kui "kolmkord-püha"-laul lauldud, ütleb diakon: Pangem tähele!

Preester: Rahu olgu kõikidega! +

Lugeja: Ja sinu vaimuga!

Diakon: Tarkus!

Lugeja: ütleb eellaulu

Diakon: Tarkus!

Lugeja: Lugemine püha apostli N. kirjast N rahvale (või apostli N. üldisest kirjast või apostlite tegudest).

Diakon: Pangem tähele!

Lugeja loeb epistlit, mille lugemise ajal võtab diakon suitsutmisriista, läheb sellega preestri juurde ja saanud õnnistuse, suitsutab aujärge ümberringi, siis altarit ja preestrit ning ikonostaasi ja palvetajaid.

Preester: Rahu olgu sinuga! +

Lugeja: Ja sinu vaimuga!

Diakon: Tarkus!

Lugeja: Halleluuja!

Lauljad: Halleluuja! (3 korda)

Preester: Inimesearmastaja Issand, lase meie südametes paista jumalatundmise puhas valgus ja ava meie mõistusesilmad Sinu evangeeliumi õpetuse mõistmiseks. Istuta meie südameisse Sinu õndsakstegevate käskude kartus, et me võidaksime lihahimud ja elaksime vaimset elu ning mõtleksime, räägiksime ja teeksime seda, mis on Sinu meele pärast. Sest Sina, Kristus Jumal, oled meie hingede ja ihude valgus, ja Sulle ning ühtlasi Sinu igavesele Isale ja kõige pühamale, heale ning elavakstegevale Vaimule anname meie au alati, nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.

Diakon tuleb preestri juurde ja ütleb kummardades pea tema ette ja näidates sõrmede vahel hoitav oraariga evangeeliumi: Õnnista, isa, püha apostli ja evangelisti N evangeeliumi kuulutajat.

Preester: Püha, kuulsa ja ülikiidetud apostli ja evangelisti N palvetel andku Jumal sulle - evangeeliumi kuulutajale - rohket väge kuulutada seda sõna Tema armsa Poja - meie Issanda Jeesuse Kristuse evangeeliumi täitmiseks.

Ja annab temale evangeeliumi.

Diakon : Aamen.

Preester või teine diakon aujärje ees pöördub rahva poole ja ütleb:

Tarkus! Kuulgem vaga meelega püha evangeeliumi lugemist.

Preester: Rahu olgu kõikidega! +

Lauljad: Ja sinu vaimuga.

Diakon: Püha N evangeeliumi lugemine.

Lauljad: Au Sulle, Issand, au Sulle!

Preester: Pangem tähele!

Diakon loeb evangeeliumi. Pärast lugemist ütleb preester diakonile:

Rahu olgu sinuga, evangeeliumi kuulutaja! +

Lauljad: Au Sulle, Issand, au Sulle!

Jutlus.

Diakon loeb kolmekordse ekteenia, sel ajal AVATAKSE ANTIMINS!

+Ütelgem kõik, kõigest hingest ja kõigest meelest ütelgem!

Lauljad: Issand, heida armu!

Diakon: +Issand, kõige ülalpidaja, meie vanemate Jumal, meie palume Sind: kuule meid ja halasta!

Lauljad: Issand, heida armu!

Diakon: +Halasta meie peale, Jumal, oma suurest heldusest, meie palume Sind: kuule meid ja halasta!

Lauljad: Issand, heida armu! (3 korda).

Diakon: +Meie palume oma Jumalast kaitstud Eestimaa ja rahva, Vabariigi Presidendi, valitsuse ning Riigikogu ja kaitseväe eest, et Issand annaks neile väge, võitu, pikka iga, rahu, tervist ja lunastust, neid eriti juhiks ja aitaks kõigis asjus ning hoiaks iga vaenlase ja vastase eest.

+Meie palume veel Tallinna ja kogu Eesti ülipühitsetud Metropoliidi N. (pühitsetud piiskopi N.) ja kõigi meie vendade eest Kristuses.

+Meie palume veel õndsate ja igavese mälestuse vääriliste selle püha templi ehitajate, kõikide uinunud isade, vendade, emade ja õdede ning siin ja kõikjal puhkavate õigeusuliste eest.

+Meie palume veel selle koguduse rahvale, Jumala teenijatele NN. (elavate nimed, keda meenutatakse) ja usklikele vendadele ja õdedele armu, elu, rahu, tervist, lunastust, armulikku külastamist, pattude andeksandmist ja mahakustutamist.

+Meie palume veel nende eest, kes toovad kasu ja teevad head sellele pühale ja ausale templile, näevad temas vaeva ja laulavad, ning ka siin seisva rahva eest, kes ootab Sinult, oh Issand, suurt ja rohket armu.

Preester palvetab sel ajal: Issand meie Jumal, võta oma teenijailt see südamlik palve vastu ja halasta meie peale oma rohkest heldusest; läkita oma armuanded meile ja kogu Su rahvale, kes ootab Sinult rohket armu. Valjusti: Sest Sina oled armuline ja inimesearmastaja Jumal ja Sulle - Isale, Pojale ja Pühale Vaimule - anname meie au alati, nüüd, ikka ja igavesti.

Lauljad: Aamen.


LITURGIA III OSA

Usklike liturgia

Diakon: Palugem, usklikud, veel ja veel rahus Issandat!

(Palugem Issandalt rahu ülevalt ja meie hingede lunastust.

+Palugem Issandalt rahu kogu maailmale, head seisu Jumal pühadele kogudustele ja kõikide ühinemist.

+Palugem Issandat selle pühakoja ning temas usu, vaga meele ja jumalakartusega palvetajate eest.

+Palugem Issandalt pääsemist igast kurbusest, vihast ja hädast).

Kui preester teenib diakonita, siis ei loe ta sulgudes olevat osa, vaid kohe teise palvusena ütleb:

+Aita, päästa, halasta ja hoia meid, Jumal, oma armuga!

Tarkus!

Preester loeb ekteenia ajal usklikkude palve:

Oh Jumal, kes külastasid meid vaeseid oma armu ja heldusega ja seadsid meid - alandlikke, patuseid ja väärituid sulaseid - Su püha aualtari ees teenima, kinnita meid oma Püha Vaimu väel selleks teenistuseks ja anna meile mõistust, et meie võiksime julgesti oma suu avada ja Sinu Püha Vaimu armu nende andide peale paluda, mis siin Sinu ette tuuakse.

Valjusti: Olles alati kaitstud Sinu väe all, anname meie au Sulle - Isale, Pojale ja Pühale Vaimule + - alati, nüüd, ikka ja igavesti.

Viimase hüüde ütlemisel teeb preester käsnaga risti antiminsi üle.

Lauljad: Aamen.

Avatakse K-uksed.

Keerubite laul.

Diakon teeb väiksese suitsutuse.

Preester loeb vaikselt palvet: Ükski lihalikkude ihadega ja himudega seotud inimene ei ole vääriline astuma Sinu juurde, Aukuningas, ega lähenema Sulle ja teenima Sind, sest Sinu teenimine on isegi taevavägedele suur, hirmuäratav asi. Aga siiski oma ärarääkimatust ja otsatust heldusest said sa inimeseks - muutmata endist loomust - ning said meie ülempreestriks. Olles kõikide Issand sa usaldasid meile selle teenistusepidamise ja vereta ohvri toomise, sest Sina, Issand - meie Jumal, ainus valitsed taevalisi ja maapealseid asju, Sina istud keerubitelt kantaval aujärjel; Sina, seeravite issand ja Iisraeli kuningas, oled ainus püha ja hingad pühades. Seepärast palun ma Sind - ainuhead ja armulist Jumalat: vaata minu, Su patuse ja väärtusetu sulase peale, puhasta mu hing ja mu süda kurjast meelest ja tee mind, kes ehitud preestriameti armuga, Sinu Püha vaimu väe läbi kõlblikuks seisma selle püha laua ees ja toimetama Sinu püha ja puhta ihu ning Sulle kalli vere salasust. Sinu ette astun ma pead kummardades ja palun Sind: Ära varja mu eest oma palet ja ära lükka mind välja oma laste hulgast, vaid tee Sinu patune ja alandlik sulane kõlblikuks tooma Sulle need annid, sest Sina, Kristus meie Jumal, oled tooja ja toodav, vastuvõtja ja väljajagatav, ja Sulle ning ühtlasi Sinu igavesele Isale ja Sinu kõigepühamale, heale ning elavakstegevale Vaimule anname meie au nüüd, ikka ja igavesti.


Kui suitsutamine ja palve on lõppenud, loevad preester ja diakon 3 korda:

Preester tõstes käed üles: Nüüd tähendame meie salal viisil keerubeid ja laulame eluandjale Kolmainusele kõigepühamat laulu. Jätkem nüüd kõik elumured maha.

Diakon: Et meie vastu võtaksime seda kõikide Kuningat, keda inglite väehulgad suure austamisega nähtamatult teenivad. Halleluuja, halleluuja, halleluuja!

Lähevad ohvrilaua juurde.Preester suitsutab pühi ande.

Diakon ütleb: Võta, isa!

Preester võtab laotuse, paneb selle diakoni vasakule õlale ja ütleb:

Tõstke oma käed püha paiga poole ja kiitke Issandat!

Võtab diskose ja annab diakonile, see hoiab suitsutamisriista ühel parema käe sõrmel.

Preester võtab karika ja väljub diakoniga eeskantava küünla järele põhjapoolsest uksest.

Diakon : Teie ja kogu õigeusu ristirahva peale, mõtelgu Issand Jumal omas kuningriigis alati, nüüd, ikka ja igavesti!

Preester: Mõtelgu Issand Jumal oma kuningriigis Tallinna ja kogu Eestimaa ülipühitsetud metropoliidi N. (pühitsetud piiskopi N.) peale alati, nüüd, ikka ja igavesti.

II Preester: Mõtelgu Issand Jumal oma kuningriigis meie Jumalast kaitstud Eestimaa ja rahva, Vabariigi Presidendi ja valitsuse ning Riigikogu ja sõjaväe peale alati, nüüd, ikka ja igavesti.

III Preester: Siit ilmast lahkunud isade, emade, vendade, õdede ja lapsukeste peale mõtelgu Issand Jumal oma kuningriigis alati, nüüd, ikka ja igavesti.

Lauljad: Aamen! Ja lõpetavad keerubite laulu alates sõnadest: Et meie vastu võtaksime kõikide kuningat...

Vaimulikud meenutavad valjult üksteise ameteid.


Preester paneb karika aujärjele, samuti ka diskose ja ütleb:

Aus Joosep võttis Su kõige puhtama ihu puu pealt maha, mähkis ta puhaste linaste riiete sisse kallite rohtudega ja pani selle uude hauda.

Oh Kristus, Sa olid hauas ihuga ja surmavallas hingega kui Jumal, paradiisis ühes röövliga ja aujärjel ühes Isa ja Vaimuga; Sa täidad kõik, kui igas paigas olija.

Sinu eluandja haud, oh Kristus, on kaunim kui paradiis ja tõesti ilusam, kui ükski kuningakoda; tema on meie ülestõusmise allikas.


Siis võtab preester katted, paneb need kõrvale; võtab laotuse diakoni õlalt, suitsutab seda, katab sellega pühad annid ja ütleb:

Aus Joosep võttis ...

Suitsutab 3 korda pühi ande ja ütleb:

Issand, tee head Siionile oma head meelt mööda, ehita üles Jeruusalemma müürid. Siis on Su meele pärast õiguseohvrid, ohvriannid ja põletamisohvrid; siis tuuakse härjavärsse Su altarile.

Suletakse K-uksed ja vahetekk tõmmatakse ette.

Diakon: Suudleb preestri paremat kätt, väljub ja loeb ekteeniat:

+Toogem oma palved Issandale!

Lauljad: Issand, heida armu!

+Palugem pühitsemiseks toodud kalliste andide eest!

+Palugem Issandat selle pühakoja ja temas usu, vaga meele ning jumalakartlikkusega palvetajate eest.

+Palugem endile Issandalt pääsmist igast kurbusest, vihast ja hädast.

+Aita, päästa, halasta ja hoia meid, Jumal, oma armuga.

+Palugem Issandalt vaga, püha, rahulist ja patuta päeva.

Lauljad: Anna seda, Issand!

+Palugem Issandalt rahuinglit ustavaks juhatajaks ning meie hingede ja ihude kaitseks.

+Palugem Issandalt meie pattude ja eksimuste andeksandmist ja mahakustutamist.

+Palugem Issandalt head ja kasulikku meie hingedele ning rahu maailmale.

+Palugem Issandalt meie edaspidise eluaja möödumist rahus ja meeleparandamises.

+Palugem endile kristlikku, valuta, häbita ja rahulist elulõppu ning head kostmist Kristuse viimse kohtu ees.

+Tuletades meelde meie kõige pühamat, kõige puhtamat, üliõnnistatud ja austatud Valitsejat Jumalasünnitajat - ikka Neitsi Mariat - ja kõiki pühi inimesi, andkem iseend, üksteist ja kogu meie elu Kristuse - meie Jumala hoolde.

Lauljad: Sinu hoolde, Issand.

Preester loeb salajase palve: Issand, meie Jumal, kes Sa lõid meid ja tõid meid sellesse ellu, Sa näitasid meile lunastuse teed ja ilmutasid meile oma taevased salasused. Oma Püha Vaimu väega seadsid Sa meid sellele teenistusele; tee meid, Issand, oma uue Lepingu teenriteks - Sinu pühade salasuste talitajaiks. Võta oma rohkes armus vastu meid, kes astume Sinu püha altari juurde, et me võiksime kõlblikult tuua seda vaimset ja vereta teenistust omaeneste pattude ja rahva eksimuste eest. Võta see ohver hea vaimlise lõhnana oma pühale, taevalikule ja vaimsele altarile ja saada meile maha oma Püha Vaimu armu. Vaata, Jumal, meie ja selle teenistuse peale; võta see vastu nagu Aabeli annid, Noa ohver, Aabrahami põletusohver, Moosese ja Aaroni preestriameti ja Saamueli rahuohver. Nagu Sa võtsid kord oma apostlitelt vastu selle tõelise teenistuse, nõnda võta, Issand, oma helduses need annid vastu ka meie, patuste, käest, et me võiksime laitmatult teenida Sinu püha ohvrialtari ees ja saaksime Sinu kardetaval ja õiglasel tasumispäeval mõistlike majapidajate palga.

Preester valjusti: Sinu ainusündinud Poja helduse pärast, ühes kellega Sa oled kiidetud ühtlasi oma kõige pühama, hea ja elavakstegeva Vaimuga, nüüd, ikka ja igavesti.

Lauljad: Aamen.

Preester: Rahu olgu kõikidega! +

Lauljad: Ja sinu vaimuga.

Diakon: Armastagem üksteist, et me ühel meelel tunnistaksime.

Lauljad: Isa, Poega ja Püha Vaimu - üheloomulist ja lahutamatut Kolmainust Jumalat.

Preester suudleb diskost ja karikat ning aujärje äärt. Kui teenib kaks või rohkem preestreid, siis toimivad kõik samamoodi, armastusesuudlus.

Diakon: Uksed, uksed! Pangem tarkusega tähele!

Tõmmatakse tekk K-uste eest.

Preester LEHVITAB LAOTUST! pühade andide kohal

Diakon: Seiskem hästi, seiskem kartusega; pangem tähele, et püha ohvrit rahus tuua.

Lauljad: Rahu armu, jumalakiituse ohvrit

Diakon kummardab, läheb altarisse, võtab vehiku ja lehvitab sellega pühade andide kohal.

Preester rahvast õnnistades: Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumal-Isa armastus ja Püha Vaimu osadus + olgu teie kõikidega.

Lauljad: Ja sinu vaimuga.

Preester: Ülendagem oma südamed!

Lauljad: Meie ülendame nad Issanda poole.

Preester: Tänagem Issandat!

Lauljad: On õige ja kohus kummardada Isa, Poega ja Püha Vaimu, üheloomulist ja

lahutamatut Kolmainust Jumalat.

Preester: Igavene Valitseja Issand Jumal, kummardatav Isa! On tõesti kohus, õige ja Sinu pühaduse suurust väärt Sind kiita, Sulle laulda, Sind austada, Sind kummardada, Sind tänada, Sind - tõelist ainuelavat Jumalat suureks tõsta ja rõhutud südame ning alandliku vaimuga tuua Sulle seda vaimset teenistust, sest Sina andsid meile oma tõetundmise. Aga, Issand, kes võib üles rääkida Sinu vägevad teod, kuulutada kõike Sinu kiitust või jutustada kõigist Sinu imedest, mis Sa teed igal ajal? Kõikide Valitseja, taeva ja maa, kõige nähtava ja nähtamatu loodu Issand, kes istud aujärjel ja vaatad sügavustele! Sina algusetu, nähtamatu, mõistetamatu, tunnetamatu, muutmatu, oled meie Issanda Jeesuse Kristuse - meie suure Jumala ja Lunastaja, meie lootuse Isa. Tema on Sinu armu kuju ja Su olemise täiuslik märk, kes Eneses ilmutab Sind - Isa. Ta on elav Sõna, tõeline Jumal, igavene tarkus, elu, pühitsus, vägi ja tõeline valgus, kelle läbi sai avalikuks Püha Vaim - Tõe Vaim, tulevaste päranduste pant, igaveste hüvede algandja, elavakstegev vägi, pühitsuse allikas, kelle läbi kinnitatuna teenib Sind iga mõistlik ja vaimne olevus ja laulab Sulle lõpmatuid kiituslaule, sest kõik on Sulle teenimisvalmis.

Sind kiidavad inglid, peainglid, aujärjed, valitsused, vürstiriigid, vallad, väed ja mitmesilmalised keerubid; Sind ümbritsevad seeravid, ja hüüavad üksteisele väsimata huultega ja vaikimata kiiduhäälega võidulaulu: lauldes, hüüdes, hõisates ja üteldes:

Lauljad: Püha, püha, püha on Issand Seebaot! Taevas ja maa on täis Sinu au! Hoosianna kõrgel! Kiidetud on see, kes tuleb Issanda nimel! Hoosianna kõrgel!


Sel ajal võtab diakon diskoselt tähekese, teeb sellega diskose üle ristimärgi ning paneb ta kõrvale. Siis läheb paremale poole.

Preester kummardub: Inimesearmastaja Issand, ühes nende õndsate vägedega hüüame ja ütleme ka meie patused: tõesti Sina oled püha ja kõige püham; äramõõtmatu on Sinu pühaduse suur au ja õige oled Sina kõigis oma tegudes, sest tõe ja õige otsuse järele oled Sa meile kõik andnud. Sina, Jumal, lõid inimese mullast ja austasid teda oma kujuga, panid ta paradiisi rõõmusse ja tõotasid Sinu käskude täitmise eest anda talle surematus ja igaveste hüvede maitsmine. Aga kui tema, mao kavalusest petetud, astus üle Sinu - tõelise Jumala ja Looja käsust ja langes oma patu pärast surma võimu alla, siis ajasid Sina, Jumal, oma õige kohtu järele ta paradiisist sellesse maailma ja tegid ta jälle mullaks, millest ta oli võetud, valmistades talle uuestisündimise kaudu lunastuse oma Kristuses Eneses. Sina, Helde, ei pöördunud ära eneseloodud olevusest ega unustanud oma kätetööd, vaid külastasid teda mitmel korral ja viisil oma armuliku heldusega. Sa läkitasid prohveteid, tegid vägevaid tegusid oma pühade läbi, kes iga põlve rahva seas Su meele järele elasid; rääkisid meiega oma sulaste - prohvetite suu läbi, kuulutasid meile tulevat lunastust. Sa andsid Seaduse abiks, panid inglid kaitsjaiks. Aga kui aeg täis sai, siis rääkisid Sa meile oma Poja Enese kaudu, kelle läbi lõid Sa ka maailma. Olles Sinu au paistus ja Sinu olemuse täiuslik kuju ning pidades ülal kõike oma võimsa sõnaga, - ei arvanud Ta saagiks, et Ta on ühesugune Sinu - Jumal-Isaga, vaid - olles igavene Jumal - ilmus maa peale ja elas inimeste keskel; sai pühast Neitsist lihasse ja alandas Ennast, võttes Endale sulase näo ja saades meie nõdras ihus meie sarnaseks, et teha meid oma aukuju sarnasteks. Et ühe inimese läbi tuli patt maailma ja patu läbi surm, siis Sinu ainusündinud Poeg, olles Sinu Jumal-Isa süles, sündis naisest - pühast Jumalasünnitajast ja ikka Neitsi Maarjast, sai Seaduse alla ja arvas heaks hukka mõista patt oma lihas, et need, kes Aadamas surevad, saaksid elavaks Kristuses. Elades selles maailmas andis Ta meile päästvad käsud, pööras meid ebajumalate eksitusest ja tõi meid Sinu - Tõejumala ja Isa tundmisele ning tegi meid oma äravalitud sooks, kuninglikuks preestriametiks, pühaks rahvaks ja, puhastades meid veega ning pühitsedes Püha Vaimuga, andis Enda lunastamishinnaks surmavangist - kus peeti kinni meid, kes olime müüdud patuorjadeks. Et täita kõik, astus Ta risti läbi surmariiki, kaotas surmavalu ja tõusis üles kolmandal päeval, avades igale lihale surnuist ülestõusmise tee, sest Eluvürsti ei pidanud võitma kaduvus. Tema sai esimeseks uinunutest, esmasündinuks surnutest, et Ta Ise oleks kõik ja kõiges esimene. Ta läks taevasse ja istus Sinu suure au paremale poolele ja tuleb jälle igaühele tasuma tema tegude järele. Meile aga jättis Ta oma päästva kannatamise mälestuseks need pühad annid, mis meie Tema käsul oleme siia ette toonud. Arvates heaks minna oma vabatahtelisele, igavese mälestuse väärilisele ja elavakstegevale surmale, võttis meie Issand Jeesus Kristus sel ööl, kui Ta Enda maailma elu eest ära andis, leiva oma puhtasse ja pühasse kätte, näitas seda Sulle - Jumal-Isale, tänas, õnnistas, pühitses, murdis ja andis oma pühadele jüngritele ning apostlitele üteldes:

Võtke sööge; See on Minu ihu, mis teie eest murtakse pattude andeksandmiseks.


Preester: Samal kombel võttis Ta karika viinapuu viljaga, segas selle veega, tänas, õnnistas, pühitses, ning andis oma pühadele jüngritele ja apostlitele üteldes:

Jooge temast kõik: See on Minu veri - uue lepingu veri, mis teie ja mitmete eest ära valatakse pattude andeksandmiseks.


Lauljad: Aamen.

Preester: Seda tehke minu mälestuseks, sest nii mitu korda, kui te iial seda leiba sööte ja sellest karikast joote, kuulutate teie Minu surma ja tunnistate Minu ülestõusmist. Seepärast ka meie, oh Issand, tuletades meelde Tema lunastavat kannatust, eluandvat ristisurma, kolmepäevast hauasolemist, surnuist ülestõusmist, taevasseminemist, Sinu - Jumala ja Isa paremale käele istumist ning Tema ausat ja kartusväärset teist tulemist - (elevatsioon) Sinu oma Sinu omast toome meie Sulle kõikide ja kõige eest.


Lauljad: Sull' laulame meie kiites, Sind austame meie; Sind täname meie, oh Issand, ja Sind palume meie, oh meie Jumal.


Preester palub vaikselt: Seepärast kõigepüham Issand, ka meie - patused ja väärtusetud sulased - oleme saanud väärilisteks teenima Sinu püha ohvrialtari ees - mitte oma õiguse pärast, sest meie ei ole midagi head teinud maa peal, vaid Sinu armu ja helduse tõttu, mida Sa meile oled rohkesti valanud, läheneme julgusega Sinu pühale ohvrialtarile, toome Sinu Kristuse püha ihu ja vere aseesemed, palume Sind ja hüüame Sinu poole: Oh Kõige Püham, Sinu heatahtelise armu pärast tulgu Sinu Püha Vaim meie ja nende eesseisvate andide peale - neid õnnistama, pühitsema ja ümber muutma.


Preester ja diakon kummardavad kolm korda aujärje ees ja paluvad tasa.

Preester palvetab käsi ülal hoides: Issand, Sa läkitasid oma kõigepühamat Vaimu oma apostlitele kolmandal tunnil; ära võta teda ka meilt, oh Helde, vaid uuenda meid, kes Sind palume:

Diakon näitab oraariga Tallele ja ütleb tasa: Õnnista, isa, püha leiba.

Preester: Tee see leib meie Issanda, Jumala ja Lunastaja Jeesuse Kristuse tõeliseks ja kalliks ihuks +

Diakon: Aamen. Ja näidates oraariga karikale ütleb tasa: Õnnista, isa, püha karikat!

Preester: Aga see karikas meie Issanda, Jumala ja Lunastaja Jeesuse Kristuse tõeliseks kalliks vereks +

Diakon: Aamen.

Diakon näitab mõlemale ja ütleb: Õnnista, isa, mõlemaid.

Preester: Oma Püha Vaimuga nad ümber muutes +

Kõik: Aamen, aamen, aamen.


Preester: Ühenda üksteisega ainsa Püha Vaimu osaduseks meid kõiki, kes võtame osa ühest leivast ja ühest karikast. Ära laste ühtegi meist osa võtta Sinu Kristuse pühast ihust ja verest süüks ja ega hukkamõistmiseks, et meie leiaksime heldust ja armu ühes kõiki maailma algusest Sinu meele pärast elanud pühadega: esivanemate, isade, patriarhide, prohvetite, apostlite, jumalasõna kuulutajate, evangelistide, märtrite, usutunnistajate ja õpetajatega ning iga õiglase hingega, kes usus maailmast lahkunud;

Iseäranis kõige pühama, kõige puhtama, üliõnnistatud ja austatud Valitseja - Jumalasünnitaja ja ikka Neitsi Maarjaga.


Preester suitsutab aujärje ees kolm korda. Diakon suitsutab aujärge ümberringi, tuletades meelde elavaid ja surnuid, keda tahab.

Lauljad: Sinu üle, kes armu oled saanud, on rõõmus iga loodu, inglite väehulgad ja inimsugu. Sa pühitsetud tempel, vaimulik paradiis ja neitsite au: Sinu läbi tuli Jumal lihasse ja sai lapsukeseks, enne kõiki aegu meie Jumal olles: Sinu süle tegi Ta oma aujärjeks ja Sinu emaihu ruumilisemaks kui taevas on. Sinu üle, kes armu oled saanud, on rõõmus iga loodu. Au olgu Sulle!


Preester palub tasa: Püha prohveti Eelkäija ja Ristija Johannesega, pühade, ausate ja ülikiidetud apostlitega, püha N.-ga , kelle mälestust me pühitseme, ja kõikide Sinu pühadega. Nende palvete pärast, Jumal, külasta meid.

+Mõtle kõikide peale, kes enne meid on lahkunud igavese elu ja ülestõusmise lootuses.

+Meie palume rahu ja pattude andeksandmist Jumala teenija(te)le N-le; asuta ta, oh meie Jumal, valgusekohta, kus ei ole kurbust ega ohkamist. Anna talle rahu seal, kus Sinu palge valgus paistab.

+Meie palume Sind veel: Mõtle, Issand, oma püha, apostliku Koguduse peale, anna rahu temale, kelle sa oled omandanud oma Kristuse kalli verega; kinnita ka seda püha templit maailma otsani. Mõtle, Issand, nende peale, kes Sulle need annid tõid; ka nende peale, kelle pärast, kelle kaudu ja kelle eest nad toodud. Mõtle, Issand, kõigi peale, kes toovad kasu ja teevad head Sinu pühadele kirikutele ja mõtlevad vaeste peale. Tasu neile seda oma rikaste ja taevaliste andidega. Kingi neile maiste varade asemele igavesi, kaduvate varade asemele jäädavaid.

+Mõtle, Issand, nende peale, kes elavad kasinat ja jumalakartlikku, kainet ja puhast elu.

+Mõtle Issand, meie riigi Presidendi peale, kelle Sa panid juhtima meie kodumaad; ehi teda tõe ja õigusega, varja teda raskuste ajal, kinnita ta kätt, te vägevaks ta valitsus; anna talle sügavat ja kõikumata rahu, täida ta süda heldusega Sinu koguduste ja kõige Su rahva vastu, et ka meie rahus elaksime vaikset ja tasast elu jumalakartuses ja puhtuses. Mõtle ka meie Valitsuse, Riigikogu ja kaitseväe peale.

+Hoia häid headuses; tee kurjad heaks oma armu läbi.

+Mõtle, Issand, siin seisva rahva ja ka nende peale, kes on jäänud tulemata, halasta nende ja meie peale oma rohkest heldusest; täida nende majad kõigi hüvedega; hoia nende abielu rahus ja üksmeeles; kasvata üles lapsed, õpeta noorsugu, toeta vanu, lohuta nukraid, kogu ühte laialipillatud, too tagasi eksińud, ja ühenda nad oma, kõige maapealse ja apostliku Kogudusega; päästa kurjast vaimust vaevatud; juhi reisijaid merel, maal ja õhus; kaitse lesknaisi, varja vaeseid-lapsi; vabasta vangid, paranda haigeid!

+Mõtle, Issand, kõigi peale, kes igatsevad Sinu suurt heldust ja armu, kes meid armastavad ja meid vihkavad; ka nende peale, kes palusid meid alandlikke palvetada nende eest. Mõtle, Issand, meie Jumal, kõige oma rahva peale ja vala välja kõikidele oma rikast heldust; täida nende palved nende lunastuseks. Nende peale, keda me ei ole nimetanud teadmatuse, unustamise või nimede rohkuse pärast, mõtle ise, Issand Jumal, kes tead iga vanuse ja nime ning tunned igaüht ta emaihust. Sina, Issand, oled abitute abi ja lootusetute lootus, tormihädaliste päästja, merel reisijate sadam, haigete arst. Ole kõikidele kõik, sest Sa tunned igaüht ja ka tema palumist, maja ja vajadusi. Hoia, Issand, seda ja iga linna ja maad näljahäda, taudi, maavärisemise, veeuputuse, tulekahju, mõõgatera, võõrrahva pealetungi ja kodusõja eest.

+Esiteks mõtle, Issand, Tallinna ja kogu Eesti ülipühitsetud metropoliidi N. (pühitsetud piiskopi N.) peale, keda lase oma õnnistuse väel olla oma pühade koguduste kasuks - rahus, aus, veata, terve, pikaealine ja Su tõesõna õigesti õpetada.

Diakon: Ja kõikide peale, keda keegi meenutab ja kõikide ja kõigi peale!

Lauljad: Kõikide ja kõige peale.


Preester palvetab vaikselt: +Mõtle, Issand, kõigi õigeusu piiskoppide peale, kes Sinu tõesõna õieti õpetavad.

+Mõtle, Issand, oma rohkest halastusest ka minu, alandliku peale; anna mulle andeks iga patt, mis ma teinud tahteliselt või tahtmatult, ja minu pattude pärast ära keela tulemast Sinu Püha Vaimu armu eelseisvatele andidele.

+Mõtle Issand preestrite, Kristuses diakonite ja kogu preestriameti peale; ära saada häbisse ühtki meist, kes Sinu püha ohvrialtari ümber seisame. Issand, külasta meid oma armuga, ilmu meile oma rohke halastusega; anna meile head ja tervet õhku, saada kosutavat vihma põlluvilja kasvamiseks; õnnista seda aastat oma heldusega nagu krooniga; vaigista ristikoguduse lahkhelid, rahusta rahvaste mässamised; tühista oma Püha Vaimu väega lahkusuliste eksiõpetused; võta meid kõiki oma kuningriiki ja tee meid valguse- ja päevalasteks. Issand, meie Jumal, kingi meile oma rahu ja oma armastust, sest Sina oled meile kõik andnud.

Valjusti:

Ja lase meid ühest suust ja südamest kiita ja laulda Sinu - Isa, Poja ja Püha Vaimu kõigekallimat ja suurt nime alati, nüüd, ikka ja igavesti!


Lauljad: Aamen.

Preester: Ja meie suure Jumala ja Lunastaja Jeesus Kristuse arm olgu teie kõikidega +

Lauljad: Ja sinu vaimuga.

Diakon loeb palumisekteenia:

+Tuletades meelde kõiki pühi inimesi palugem veel ja veel rahus Issandat.

Lauljad: Issand, heida armu!

+Palugem Issandat ettetoodud ja pühitsetud kalliste andide eest.

+Palugem, et meie inimesearmastaja Issand võtaks nad vastu oma ülitaevasele ja vaimsele altarile hea vaimse lõhnana ja saadaks meile jumalikku armu ja Püha Vaimu annet.

+Palugem usuühendust ja Püha Vaimu osadust ning andkem iseend, üksteist ja kogu meie elu Kristuse meie Jumala hoolde.

Lauljad: Sinu hoolde, Issand!


Ekteenia ajal preester palvetab vaikselt:

Jumal, meie lunastuse Jumal, õpeta meid kõlblikult tänama Sind Su heategude eest, mis Sa oled meile teinud ja ikka teed. Sina, meie Jumal, kes võtsid vastu meilt need annid, puhasta meid igast liha- ja vaimupahest ja õpeta meid talitama pühadust Sinu kartuses, et meie puhta südametunnistusega osa võttes Sinu pühadest andidest, ühenduksime Sinu Kristuse püha ihu ja verega, et siis, kui meie neist kõlblikult osa võtame, elaks Kristus meie südametes ja meie saaksime Sinu Püha Vaimu templiks. Ära lase, oh Jumal, ühtainustki meist saada süüdlaseks ega ihult ja hingelt haigeks Sinu kartusväärsest salasusest kõlvatu osavõtmise pärast, vaid lase meid viimse hingetõmbuseni kõlblikult osa võtta Sinu pühadest andidest varustuseks igavesse ellu ja heaks kostmiseks Sinu Kristuse kartusväärse kohtu ees, et ka meie, Issand, ühes kõigi pühadega, kes maailma algusest Sinu meelepärast olnud, saaksime osa Sinu igavestest headustest, mis Sa Oled valmistanud neile, kes Sind armastavad.

Valjusti: Ja tee meid kõlblikuks, Issand, et meie julgusega ja hukka mõistmata tohiksime Sinu - meie Taevaisa ja Jumala poole hüüda ja öelda:

Lauljad: Meie Isa...


Preester: Sest Sinu - Isa, Poja ja Püha Vaimu päralt - on riik, vägi ja au igavesti.

Lauljad: Aamen.

Preester: Rahu olgu kõikidega! +

Lauljad: Ja Sinu vaimuga!

Diakon: Kummardagem oma pead Issanda ette!

Lauljad: Sinu ette, Issand!


Preester: Valitseja Issand, helde Isa ja kõigi trööstija Jumal, õnnista, pühitse, varja, kaitse ja kinnita neid, kes oma Pead Sinu ette kummardasid, pööra nad ära igast halvast teost ja juhata nad igasugusele heateole; tee nad kõlblikuks hukkamõistmata osa võtma Sinu kõige pühamast ja elavakstegevast salasusest pattude andeksandmiseks ja Püha Vaimu osaduseks.

Sinu ainusündinud Poja armu, helduse ja inimesearmastuse pärast, ühes kellega Sa oled kiidetud ühtlasi oma kõige pühama, hea ja elavakstegeva Vaimuga alati, nüüd, ikka ja igavesti.

Lauljad: Aamen. Vahetekk tõmmatakse K-uste ete.


Preester palvetab tasa: Kuule meid, Issand Jeesus Kristus meie Jumal, oma pühast eluasemest ja oma kuningriigi aujärjelt; tule meid pühitsema, kes istud kõrgel ühes Isaga ja oled ka siin nähtamatult meie juures; tee oma vägeva käega meid ja meie kaudu ka kogu rahvas kõlblikuks vastu võtma Sinu kõige puhtamat ihu ja Sinu kallist verd.


Diakon näeb preestrit sirutavat kätt siis hüüab ta: Pangem tähele!


Preester ülendades Talle ütleb valjusti: Pühad annid pühadele! (elevatsioon)

Lauljad: Üks on püha, ainus Issand Jeesus Kristus, Jumal-Isa auks. Aamen.

Diakon läheb altarisse ja ütleb: Murra, isa, püha leib!

Preester: Murtakse ja jagatakse Jumala Tall, kes on murtav, kuid jaotamatu, alatisöödav, kuid ei iialgi lõppev, vaid osavõtjaid pühitsev.

Diakon osutades oraariga karikale, ütleb: Täida, isa, püha karikas!

Preester võtab diskoselt Talle osa JS, ütleb: Püha Vaimu täius

Diakon: Aamen.

Diakon: Õnnista, isa, soojust!

Preester: Õnnistatud olgu Sinu pühade usupalavus nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.

Diakon: Palav usk on täis Püha Vaimu.

Preester võtab armulauda ning jagab siis diakonile.

Armulauapalve: Issand, ma usun ja tunnistan, ...

Diakon: Astuge juurde jumalakartuse ja usuga!

Preester: Vaata, see puutub su huultesse, ja su ülekohus lahkub ning su patt on lepitatud.

Siis katab preester karika kattega ja paneb diskosele tähekese ja teised katted.

Preester õnnistab: Lunasta, Jumal, oma rahvast ja õnnista oma pärisosa.

Lauljad : Meie saime tõevalgust näha... oleme taevavaimu vastu võtnud ja õiget usku leidnud; kummardagem lahutamatut kolmainust Jumalat, sest Tema on meid lunastanud.


Preester annab diskose diakonile Diakon võtab selle ja paneb sellele ohvrilauale..

Preester kummardab, võtab karika ja ütleb: Kiidetud olgu meie Jumal! Alati, nüüd, ikka ja igavesti! Ja viib karika ohvrilauale.

Lauljad: Aamen. Saagu meie suu täis Su kiitust, Issand, et meie kiites laulaksime Sinu aust, sest Sina oled meid kõlblikuks teinud oma pühast, jumalikust, igavesest ja elavakstegevast sakramendist osa võtma . Hoia meid oma pühitsuses, et meie igapäev Su õigust õpiksime. Halleluuja, halleluuja, halleluuja!

Diakon: +Tänagem vaga meelega nagu kohus Issandat Kristuse jumaliku, püha, kõigepuhtama, igavese, taevaliku, elavakstegeva ning kartusväärse salasuse vastuvõtmise eest.

Lauljad: Issand, heida armu!

Diakon: +Aita, päästa, halasta ja hoia meid, Jumal, oma armuga!

Diakon: +Palugem Issandalt vaga, püha, rahulist ja patuta päeva ning andkem iseend ja üksteist ning kogu meie elu Kristuse - meie Jumala hoolde.

Lauljad: Sinu hoolde, Issand.

Preester: Meie täname Sind, Issand, meie Jumal, Sinu püha, puhta, igavese ja taevaliku salasuse vastuvõtmise eest, mille Sa oled andnud meile hingede ja ihude heaks, pühitsuseks ja arstimiseks. Sina ise, kõikide Issand, lase see osavõtmine Sinu Kristuse pühast ihust ja verest saada meile häbistamatuks usuks, tõeliseks armastuseks, tarkuse kasvamiseks, hinge ja ihu paranduseks, iga vaenlase äraajamiseks, Sinu käskude täitmiseks ja heaks kostmiseks Sinu Kristuse kartusväärse kohtu ees.

Preester PANEB KOKKU ANTIMNSI!, teeb sellele püstihoitava evangeeliumiga ristitähe ja ütleb valjusti:

Sest Sina oled meie pühitsus ja Sulle - Isale, Pojale ja Pühale Vaimule - anname meie au nüüd, ikka ja igavesti.

Lauljad: Aamen.

Preester: Lähme välja rahuga.

Lauljad: Issanda nimel.

Diakon: Palugem Issandat!

Lauljad: Issand, heida armu!

Preester astub amvonilt alla ja loeb palve: Issand, kes õnnistad neid, kes Sind austavad, ja pühitsed neid, kes Sinu peale loodavad, lunasta oma rahvast ja õnnista oma pärisosa; hoia oma koguduse täielikkust; pühitse neid, kes Sinu maja ilu armastavad. Ülenda neid oma jumaliku väega ja ära jäta maha meid, kes Su peale loodame. Anna rahu oma maailmale, oma kogudustele, preestritele, meie kodumaale, Vabariigi Presidendile, Valitsusele, Riigikogule, kaitseväele ja kogu Su rahvale, sest iga hea and ja iga täiuslik vara tuleb Sinult - valguse Isalt, ja Sulle - Isale, Pojale ja Pühale Vaimule - anname meie au, tänu ja kummardamist alati, nüüd, ikka ja igavesti.

Lauljad: Aamen. Issanda nimi olgu kiidetud nüüd ja igavesti (3 korda).

Preester loeb palve pühade andide tarvitamiseks: Sinu lunastuse saladus, oh Kristus, meie Jumal, on nüüd täidetud ja lõpule viidud meie jõudu mööda. Meie pidasime Sinu surma mälestust, nägime Sinu ülestõusmise tähendust, täitusime Sinu igavesest elust ja maitsesime Sinu lõppematut rõõmu, mille osaliseks tee meid ka tulevases elus Sinu alguseta Isa ja Sinu püha, hea ja elavakstegeva Vaimu armu läbi alati, nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.

Preester õnnistab rahvast, üteldes: Issanda õnnistus olgu teie peal Tema armu ja inimesearmastuse pärast alati, nüüd, ikka ja igavesti. +

Lauljad: Aamen.

Preester: Au Sulle, Kristus Jumal, meie lootus, au Sulle!

Lauljad: Au olgu Isale, Pojale ja Pühale Vaimule nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. Issand, heida armu (3 korda). Õnnista!

Preester: (Pühapäeviti: Surnuist ülestõusnud) Kristus, meie tõeline Jumal, heitku armu meie peale oma kõige puhtama Ema, pühade, kuulsate ja ülikiidetud apostlite, meie püha isa Kapadookia Keisarea linna ülempiiskopi Basilios Suure, püha N. (kelle nimele pühitsetud kirik ja kelle mälestuspäev) ja kõikide pühade palvete pärast ning lunastagu meid, kui helde ja inimesearmastaja.

Lauljad: Hoia, Issand meie ülemhingekarjast Stefanost, Tallinna ja kogu Eestimaa metropoliiti, selle püha templi vendi ja õdesid ning kõiki õigeusu kristlasi.