Yhteystiedot

Viron Ortodoksisen Kirkon Ystävyysseura VYS ry Y-Tunnus 3048745-4
S-posti:
vys.eaok.posti@gmail.com
Löydät meidät myös Facebookista
Viron ortodoksisen kirkon ystävyysseura VYS ry

Uusimmat kuvat

KOGUÖINE JUMALATEENISTUS (VIGIILIA)


Õhtuteenistus


Diakon: Õnnista, isa!

Preester: Au olgu pühale, üheloomulisele ja lahutamatule Kolmainusele, alati nüüd, ikka ja igavesti.

Aamen.


Preester: Tulge, kummardagem...

Tooma pühapäevast paasapüha lõpuni laulab preester kolm korda paasa pealaulu:

Kristus on surnust üles tõusnud, surmaga surma maha tallanud ja neile, kes hauas olid, elu kinkinud.


Alguspsalm*

Kiida, mu hing Issandat. Kiidetud oled Sina, Issand. Issand, mu Jumal, Sina oled väga suur. Kiidetud oled Sina, Issand. Suure au ja austusega oled Sa ennast nagu riidega ehtinud. Kiidetud oled Sina, Issand. Sa teed oma inglid vaimudeks, oma teenrid leegitsevaks tuleks. Sa oled maa kindlalt rajanud tema aluste peale, see ei kõigu iial ega igavesti. Sa seadsid kuu paistma omal ajal, päike teab oma loojaminemist. Kui suured on Sinu teod, Issand, Sa oled kõik targasti teinud. Au olgu Sulle, Issand, kes Sa kõik oled teinud. Au olgu Isale, Pojale ja Pühale Vaimule, nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. Au olgu Sulle, Issand, kes Sa kõik oled teinud.


Suur ekteenia:

Diakon: Palugem rahus Issandat!**

Lauljad: Issand, heida armu! (Nõnda vastatakse kõigile 11 palumisele)

Diakon: Tuletades meelde meie kõigepühamat, kõigepuhtamat, üliõnnistatud ja austatud Valitsejat Jumalasünnitajat...

Lauljad: Sinu hoolde, Issand!

Preester: Sest Sinule...

Lauljad. Aamen.


1. katesma 1. antifon

Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järele. Halleluuja, halleluuja, halleluuja.

Sest Issand tunneb õigete teed, aga õelate tee läheb hukka. Halleluuja...

Teenige Issandat kartusega ja olge rõõmsad värisemisega. Halleluuja...

Õndsad on need, kes Tema peale loodavad. Halleluuja...

Tõuse üles, Issand, päästa mind, mu Jumal. Halleluuja...

Issanda käes on päästmine, Su rahva peale jäägu Sinu õnnistus. Halleluuja...

Au olgu Isale, Pojale ja Pühale Vaimule, nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.*** Halleluuja...

Halleluuja, halleluuja, halleluuja, au olgu Sulle, Jumal.


Väike ekteenia

Diakon: Palugem veel ja veel rahus Issandat!

Lauljad: Issand, heida armu!

Diakon: Aita, päästa...

Lauljad: Issand, heida armu!

Diakon: Tuletades meelde meie kõigepühamat...

Lauljad: Sinu hoolde, Issand!

Preester: Sest Sinu - Isa, Poja ja Püha Vaimu on...

Lauljad: Aamen.


Issand, ma hüüan...

Issand, ma hüüan Su poole, kuule mind, kuule mind Issand. Issand, ma hüüan Su poole, kuule mind, kuule mu palvehäält, kui mina Su poole hüüan, kuule mind Issand. Olgu mu palve, kui viirukisuits Su palge ees, mu käte ülestôstmine, kui ôhtune ohver. Kuule mind, Issand.

Ülejäänud salmid lk... (jäetakse tavaliselt vahele)

Stihhiirad

Pühapäeva stihhiirad viiside järgi: 1. viis lk. ..., 2. viis lk. ..., 3. viis lk. ..., 4. viis lk. ..., 5. viis lk. ...., 6. viis lk. ..., 7. viis lk. ..., 8. viis lk. ....


Salmid 10 stihhiira ette:

Vii vangist välja mu hing, et ma Su nime kiidaksin.

Ôiged ootavad mu järele, kuni Sa mulle tasud.


8 ette:

Sügavustest hüüan ma Su poole: Issand, Issand, kuule mu häält.

Sinu kôrvad pangu tähele mu palumisehäält.

6 ette:

Kui Sina, Issand, Issand, iga üleastumise peale vaataksid, kes siis jôuaks Su ees seista? Aga Sinu käes on andeksandmine.

4 ette:

Hommikusest vahikorrast ööni, hommikusest vahikorrast peale oodaku Iisrael Issandat.

Sest Issanda juures on heldus ja Tema juures on rohke lunastus. Ta lunastab ka Iisraeli kôigest tema ülekohtust.

2 ette:

Kiitke Issandat kôik paganad, austage Teda, kôik rahvad.

Sest Tema heldus on saanud vôimsaks meie üle ja Issanda tôde jääb igaveseks ajaks.

Viimase (enamasti Jumalaema laulu) ette:

Au....nüüd...


Sissekäik


Tänulaul tulevalguse eest:

Oh Jeesus Kristus, Sa igavese, taevase, püha, ôndsa Isa püha au lôbus valgus. Päeva loojumise ligi jôudes ja ôhtust valgust nähes laulame meie Sulle Jumalale, Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Sa oled seda väärt, et Sulle alati vagal häälel kiitust lauldaks, oh Jumala Poeg, kes Sa elu annad; seepärast austab Sind maailm.


Diakon: Pangem tähele!

Preester: Rahu olgu kõikidega!

Diakon: Tarkus! Eellaul...

Õhtused eellaulud:

Laupäeval, 6. viisil: Issand on kuningaks saanud, auhiilgusega on Ta ennast ehtinud.

Pühapäeval, 8. viisil: Kiitke Issandat, kõik Issanda sulased.

Esmaspäeval, 4. viisil: Issand kuuleb mind, kui ma Tema poole hüüan.

Teisipäeval, 1. viisil: Issand, Sinu heldus on minuga kõige mu eluaja.

Kolmapäeval, 5. viisil: Jumal, päästa mind oma nime läbi ja aita mind mu õigus leida oma väe läbi.

Neljapäeval, 6. viisil: Mu abi tuleb Issandalt, kes taeva ja maa on loonud.

Reedel, 7. viisil: Jumal, Sa oled mu varjupaik ja Su õigus ennetab mind. /jõuab mu ette/

Eellaulu loeb diakon (mõnel puhul lugeja). Lauljad kordavad eellaulu ja tema salmi järel eellaulu, kolmandal korral loeb diakon (lugeja) aga poole eellaulust, lauljad kordavad teise poole. Laupäeva õhtul (ja suurte pühade päeva õhtul) on salme kolm, viiendal korral eellaul poolitatakse.


Paremiad (pühakirja lugemised), kui on.


Kolmekordne ekteenia (võib ära jääda):

Diakon: Ütelgem kõik...

Lauljad: Issand, heida armu!

Diakon: Halasta meie peale...

Lauljad: Issand, heida armu!

Diakon: Meie palume veel...

Lauljad: Issand, heida armu! (3 korda)- Nõnda kõigi 5 palumise järgi

Preester: Sest Sina oled armuline...

Lauljad: Aamen.


Loetakse:

Issand, aita meid sel ôhtul pattudest ennast hoida. Kiidetud oled Sina Issand, meie vanemate Jumal, kiidetud ja austatud on Sinu nimi igavesti. Aamen.

Sinu arm, Issand, olgu meie peal, nônda kui meie Su peale loodame. Kiidetud oled Sina, Issand, ôpeta mulle oma seadmisi. Kiidetud oled Sina, Valitseja, anna mulle môista oma seadmised. Kiidetud oled Sina, Püha, valgustra mind oma seadmistega.

Issand, Sinu heldus kestab igavesti. Ära pôlga oma kätetööd ära. Sinu päralt on kiitus, Sinu päralt on kiituselaul, Sinu päralt on au, Sinu - Isa ja Poja ja Püha Vaimu päralt, nüüd ja ikka ja igavesti. Aamen.


Palumisekteenia:

Diakon: Toogem oma õhtupalved Issandale!

Lauljad: Issand, heida armu!

Diakon: Aita, päästa...

Lauljad: Issand, heida armu!

Diakon: Palugem Issandalt vaga, püha...

Lauljad: Anna seda, Issand! - nõnda ka järgmise 5 palumise järel

Diakon: Tuletades meelde...

Lauljad: Sinu hoolde, Issand!

Preester: Sest Sina oled hea...

Lauljad: Aamen.


Rahusoov:

Preester: Rahu olgu kõikidega!

Lauljad: Ja sinu vaimuga!

Diakon: Kummardagem oma pead Issanda ette!

Lauljad: Sinu ette, Issand!

Preester loeb peakummardamispalve

Lauljad: Aamen.


Litaania (enamasti pühadel):

Litaaniastihhiirad (kui tavalisel pühapäeval peetakse litaaniat, lauldakse templipüha litaaniastihhiirad)

Diakon: Päästa, Jumal, oma rahvas...

Lauljad: Issand, heida armu! (12 korda) - nõnda ka järgmise 2 palumise järel, siis 2 palumise järel sama 3 korda.*

Preester: Kuule meid...

Lauljad: Aamen.

Rahusoov ja peakummardamispalve


Salmstihhiirad

Pühapäeva stihhiirad viiside järgi:

1. viis lk. , 2. viis lk. , 3. viis lk. , 4. viis lk. , 5. viis lk. , 6. viis lk. , 7. viis lk. , 8. viis lk.


Loetakse (või lauldakse) püha Siimeoni, Jumala vastuvôtja, laul:

Issand, nüüd lased Sa oma sulase rahus ära minna oma sôna järele, sest mu silmad on näinud Sinu lunastust, mis Sina oled valmistanud kôigi rahvaste nähes: valguseks, paganaid valgustama ja oma Iisraeli rahva auks.


Loetakse: Püha Jumal, püha Vägev, püha Igavene, heida armu meie peale. (kolm korda)

Au olgu Isale, Pojale ja Pühale Vaimule, nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.

Kôigepüham Kolmainus Jumal, heida armu meie peale. Issand, puhasta meid meie pattudest, Valitseja, anna andeks meie üleastumised; Püha tule ja arsti meie nôtrused oma nime pärast.

Issand, heida armu (kolm korda)

Au...nüüd...

Meie Isa, kes Sa oled taevas, pühitsetud saagu Sinu nimi, tulgu meile Sinu riik, Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nônda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie vôlad, nagu ka meie andeks anname oma vôlglastele ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast.

Preester: Sest Sinu....


Laupäeva õhtul laul Jumalaemale, 4. viisil:

Jumalaema Neitsi, rõõmusta Maarja, kes sa oled armu saanud! Issand olgu sinuga, õnnistatud oled sina naiste seas ja õnnistatud on sinu ihuvili, sest sina oled ilmale toonud meie hingede Päästja. (3 korda)

Suurtel pühadel selle asemel püha pealaul (tropar) 3 korda.*


Leibade õnnistamine (kui oli litaania)


Issanda nimi olgu kiidetud nüüd ja igavesti (3 korda)


33. (34.) Laul: salmid 1-11 (vt. lk. ...)**


Preester: Issanda õnnistus...Hommikuteenistus***


Kuuspsalmik: 3. , 37.(38.), 62.(63.), 87.(88), 102.(103.) ja 143. (144.) Laul.

Paasast taevaminemispühani lauldakse tavaliselt siinkohal kolm korda paasa pealaul.

Loetakse (või lauldakse):

Au olgu Jumalale kôrges ja maa peal rahu, inimestest heameel. (3 korda)

Issand, tee lahti mu huuled, siis kuulutab mu suu Sinu kiitust. (2 korda)


Loetakse:

Issand, kui palju on mu vaenlasi, paljud tôusevad mu vastu. Paljud ütlevad mu hingele: tema Jumal ei päästa teda! Aga Sina, Issand, oled mu abimees, minu au ja kes mu pea üles tôstab. Oma häälega hüüan ma Issanda poole ja Ta kuuleb mind oma püha mäe pealt. Ma heitsin maha ja uinusin magama, ma ärkasin üles, sest Issand toetas mind. Ei ma karda rahva musttuhandeid, kes ümberringi mu vastu panevad. Tôuse üles Issand, päästa mind, mu Jumal, sest Sa lööd kôiki, kes ilmaasjata minuga viha peavad, Sa murrad katki ôelate hambad. Issanda käes on päästmine, Su rahva peale jäägu Sinu ônnistus. Ma heitsin maha ja uinusin magama, ma ärkasin üles, sest Issand toetas mind.


Issand, ära noomi mind omas vihas ja ära karista mind oma tulises vihas, sest Su nooled on mu sisse läinud ja Su käsi mu peale tulnud. Ei ole tervist mu lihas Su viha pärast, pole rahu mu luu-kontides mu patu pärast. Sest kôik mu ülekohus on üle mu pea läinud, kui raske koorem on see läinud raskemaks kui ma suudan kanda. Mu muhud haisevad pahasti ja mädanevad mu meeletuse pärast. Ma kônnin väga küürus ja kummargil, ma käin kurvalt kogu päeva. Sest mu puusad on täis pôletushaavu ja pole tervist ühtigi mu lihas. Ma olen vaevatud ja maha rôhutud, ma oigan oma südame kohisemise pärast. Issand, kôik mu igatsemine on sul teada ja mu ôhkamine ei ole Su eest varjul. Mu süda väriseb väga, mu ramm on minust lôppenud ja mu silmade selgust, ka seda pole mul enam. Mu sôbrad ja mu ligimesed tulevad mulle vastu ja jäävad seisma ja mu omaksed seisavad kaugel. Ja kes mu hinge püüavad, rôhuvad mind raskesti ja kes mu ônnetust nôuavad räägivad tühja ja terve päeva môtlevad nad kavalusi välja. Aga mina olen otsekui kurt, ei ma kuule ja nagu keeletu, kes ei tee oma suud lahti. Ja mina olen kui inimene, kes ei kuule ja kelle suu ei räägi vastu. Sest ma loodan, Issand, Sinu peale, küll Sina Issand, mu Jumal, vôtad kuulda. Sest ma ütlesin: ärgu saagu vaenlased rôômsaks minu pärast, kui mu jalg peaks vääratama, siis suurustaksid nemad mu vastu. Ma olen nuhtluseks valmis ja mu valu on alati mu ees. Sest ma kuulutan oma ülekohut, olen mures oma patu pärast. Aga mu vaenlased elavad ja on vägevamad kui mina ja palju on neid, kes mind ilma asjata vihkavad. Need, kes hea eest mulle kurja tasuvad, laimavad mind, sest et ma head taga nôuan. Ära jäta mind maha, Issand, mu Jumal, ära mine mu juurest ära. Tôtta mulle appi, oh Issand, mu Päästja. Ära jäta mind maha, Issand, mu Jumal, ära mine mu juurest ära. Tôtta mulle appi, Issand, mu Päästja.


Jumal, mu Jumal, vara hommikul tôttan ma Su poole, mu hingel on janu Su järele, kui tihti on mu liha Sind igatsenud läbikäimatul, veeta tühermaal. Nônda astun ma Su ette pühas paigas, et Su tugevust ja Su au näha. Sest Su heldus on parem kui elu, minu huuled kiidavad Sind. Nônda tahan ma Sind kiita oma eluaja, Sinu nimel tôstan ma oma käed üles. Mu hing saab täidetud otsekui rasva ja pekiga, seepärast peab mu suu Sind kiitma hôiskamise huultega. Kui mina Sind meelde tuletan omas sängis, siis môtlen ma vara hommikul Su peale, sest Sa oled mulle abiks olnud ja Su tiibade varju all vôin ma hôisata. Mu hing hoiab Sinu poole, Su parem käsi peab mind üleval. Aga need, kes püüavad ilma asjata mu hinge, lähevad maa-alustesse paikadesse, neid antakse ära môôga kätte, rebaste osaks saavad nad. Aga kuningas on rôômus Jumalas, igaüks, kes tema nimel vannub, vôib kiidelda; sest nende suud, kes ülekohut räägivad, pannakse kinni. Siis môtlen ma vara hommikul Su peale, sest Sa oled mulle abiks olnud ja Su tiibade varju all vôin ma hôisata. Mu hing hoiab Sinu poole, Su parem käsi peab mind üleval.

Au...nüüd...

Halleluuja, halleluuja, halleluuja, au olgu Sulle, Jumal (3 korda)

Issand, heida armu (3 korda)

Au...nüüd...

Issand, mu päästja Jumal, päeva ajal kisendan, öösel olen ma Sinu ees. Tulgu mu palve Su ette, pööra oma kôrv mu kange hüüdmise poole. Sest mu hing on ônnetust täis ja mu elu on haua ligi jôudnud. Mind arvatakse nende sekka, kes alla auku lähevad, ma olen nagu inimene, kel pole abi, kui vaba surnute seas. Nagu mahalöödud, kes hauas magavad, kelle peale Sina enam ei môtle ja kes Su käelt on ära lükatud. Ma olen pandud sügavasse hauda, pimedusse ja surma varju. Su tuline viha toetab mu peale ja kôigi oma lainetega vaevad Sa mind. Mu tuttavad oled Sa minust kaugele ära saatnud, Sa oled teinud mu neile jäleduseks, ma olen ära antud ja ei saa välja. Mu silm on töntsiks jäänud mu viletsuse pärast. Issand, Sind hüüan ma appi terve päeva, ma laotan oma käed Su poole laiali: Kas Sa surnutele imet teed? Kas arstid neid üles äratavad Sinu nime kiitma? Kas hauas Su heldusest jutustatakse ja hukatuses Su tôest? Kas tunnukse Su imetööd pimedas ja Su ôigus unustuse maal? Aga mina hüüan Sinu poole, Issand ja mu palve jôuab vara Su ette. Miks Sina, Issand, heidad mu hinge ära ja paned oma palge mu eest varjule? Ma olen vilets ja vaevas oma noorest pôlvest saadik, ma olin kôrgel, aga mind alandati, ma olen nôutu. Su kange viha on mu peale tulnud, Su hirmutused raputavad mind. Nemad on mu ümber kui vesi, terve päeva piiravad nad mind. Sa oled mu sôbrad, mu omaksed ja mu tuttavad kaugele saatnud mu viletsuse pärast. Issand, mu päästja Jumal, päeva ajal kisendan, öösel olen ma Sinu ees. Tulgu mu palve Su ette, pööra oma kôrv mu kange hüüdmise poole.


Mu hing, kiida Issandat ja kôik, mis minu sees, Tema püha nime. Mu hing, kiida Issandat ja ära unusta Tema heategemisi ära. Tema on see, kes kôik Su ülekohtu andeks annab, kes parandab kôik su haigused. Kes su elu lunastab hukatusest, kes sind ehib helduse ja halastusega kui krooniga. Kes su igatsused täidab heaga, nii et su noorus uueks saab nagu kotkal. Issand teeb heldust ja annab kohut kôigile, kellele liiga tehakse. Tema on Moosesele oma teed teada annud, Iisraeli lastele oma tahtmise. Halastaja ja armuline on Issand, pika meelega ja rikas heldusest. Ei Ta riidle lôpmata ega pea viha igavesti. Tema ei tee meile meie pattu mööda ega tasu meile kätte meie ülekohut mööda. Sest nii nagu taevas on kôrge üle maa, on Tema heldus vägev nendele, kes Teda kardavad. Nii kaugel, kui idakaar on läänest, nii kaugele saadab Ta meie üleastumised meist ära. Otsekui isa laste peale halastab, nônda halastab Issand nende peale, kes Teda kardavad. Sest Ta teab meie sündimist, see on Temal meeles, et me oleme pôrm. Inimese päevad on nagu rohi, ta ôitseb nônda kui ôieke väljal. Kui tuul temast üle käib, siis pole teda enam, tema ase ei tunne teda enam. Aga Issanda heldus on igavesest igavesti nende peal, kes Teda kardavad ja Tema ôigus jääb lastelastele, nendele, kes Tema lepingut peavad ja kes môtlevad Tema käskudele, et nende järele teha. Issand on oma aujärje taevas valmis seadnud ja Tema kuningriik valitseb kôikide üle. Kiitke Issandat, kôik Tema inglid, jôu poolest vägevad, kes teie Tema sôna järele teete, Tema sôna häält kuuldes. Kiitke Issandat kôik Tema väed, Tema teenrid, kes teie Tema meele pärast teete. Kiitke Issandat kôik Tema teod, kôigis Tema valitsusepaigus; kiida mu hing Issandat. Kôigis Tema valitsusepaigus, kiida mu hing Issandat.


Issand, kuule mu palvet, vôta kuulda mu palumisi oma ustavuse pärast, kuule mind oma ôiguse pärast. Ja ära mine kohtusse oma sulasega, sest ükski elus inimene pole ôige Sinu palge ees. Sest vaenlane ajab mu hinge taga, ta rôhub mu elu maha, ta paneb mind istuma pimedusse kui neid, kes ammugi surnud. Ja mu vaim on nukker mu sees ja mu süda on vaevatud mu sees. Ma tuletan vanu päevi meelde, ma môtlen kôigi Su tegude peale, ma môtlen Su kätetöö peale. Ma laotan oma käed Su poole laiali, mu hing igatseb Su järele kui kuivanud maa. Kuule mind pea, Issand, mu vaim lôppeb ära, ära pane oma palet mu eest varjule, et ma ei saaks nende sarnaseks, kes alla hauda lähevad. Anna mulle vara kuulda oma heldust, sest Sinu peale loodan ma. Anna mulle teada, Issand, see tee, mis ma pean käima, sest Sinu poole tôstan ma oma hinge. Päästa mind, Issand, mu vaenlaste käest, sest sinu juurde tôttan mina. Ôpeta mind tegema oma tahtmist, sest Sina oled mu Jumal. Sinu hea Vaim juhatagu mind tasasele maale. Issand, tee mind elavaks oma nime pärast, saada mu hing kitsikusest välja oma ôiguse pärast ja kaota ära kôik mu vaenlased ja hukka ära kôik, kes mu hingele kitsast teevad, sest mina olen Su sulane. Kuule mind, Issand, oma ôiguse pärast ja ära mine kohtusse oma sulasega. Kuule mind, Issand, oma ôiguse pärast ja ära mine kohtusse oma sulasega. Sinu hea Vaim juhatagu mind tasasele maale.

Au...nüüd...

Halleluuja, halleluuja, halleluuja, au olgu Sulle, Jumal (3 korda)


Suur ekteenia (võib ära jääda)

Diakon:

Jumal on Issand ja Tema on meile ilmunud, õnnistatud on see, kes tuleb Issanda nimel.

Lauljad kordavad seda iga salmi järel pealaulu viisil.

Pealaul (tropar)*


Pühapäeva pealaulud ja laulud Jumalaemale viiside järgi:

1. viis lk. ; 2. viis lk. ; 3. viis lk. ; 4. viis lk. ; 5. viis lk. ; 6. viis lk. ; 7. viis lk. ; 8. viis lk. .


Katesmad, väike ekteenia, katesmalaulud (istumislaulud)**


Polielei:***

Polieleipsalm:

Kiitke Issanda nime, teie Issanda sulased, kiitke. Halleluuja, halleluuja, halleluuja!

Kiidetud olgu Issand Siioninst, kes elab Jeruusalemmas. Halleluuja...

Tänage Issandat, sest Tema on hea, sest Tema heldus jääb igaveseks ajaks. Halleluuja...

Tänage taeva Jumalat, sest Tema heldus jääb igaveseks ajaks. Halleluuja...


Kadunud poja, lihastloobumise ja piimastloobumise pühapäeva koguöistel teenistustel lauldakse polieleipsalmi järel 136 (137.) Laul:

Paabeli jõgede kaldal, seal istusime meie ja nutsime, kui Siioni peale mõtlesime. Halleluuja. Remmelgate otsa, mis seal olid, me riputasime oma kandled. Halleluuja. Sest seal küsisid meilt meie vangivõtjad laulusõnu ja need, kes meid ära viisid rõõmu laulu. Halleluuja. Laulge meile Siioni laule. Halleluuja. Kuidas me võime laulda Isanda laulu võõral maal. Halleluuja. Kui ma sond ära unustan, Jeruusalemm, siis ununegu mu parem käsi ära. Halleluuja. Jäägu mu keel mu suulae külge, kui ma sinu peale ei mõtleks, kui ma ei paneks Jeruusalemma oma ülemaks rõõmuks. Halleluuja. Tuleta meelde, Issand, Eedomi lapsi, kes Jeruusalemma hukatuse päeval ütlesid: Kiskuge maha, kiskuge alusmüürini maha, mis on temas. Halleluuja. Sa õnnetu Paabeli tütar! Õnnis on, kes sulle kätte tasub, mis sa meile oled teinud. Halleluuja. Õnnis on see, kes võtab su lapsed ja rabab nad vastu kaljut. Halleluuja.****


Pühadel väike austuslaul****


Ülestõusmistroparid, 5. viisil*****

Kiidetud oled Sina, Issand, õpeta mulle oma seadmisi!

Inglite väehulgad ehmatasid ära, kui nad nägid, et Sina, Päästja, olid surnute sekka arvatud ja siiski surma väe ära hukkasid, ühes enesega Aadama üles tõid ja kõiki põrguhauast lahti päästsid.

Kiidetud oled Sina, Issand, õpeta mulle oma seadmisi!

Hiilgav ingel ilmus hauas ja ütles salvitoojatele: Miks te haledat silmavett salviga segate, usklikud naised? Vaadake seda hauda ja teadke, et Päästja on hauast üles tõusnud.

Kiidetud oled Sina, Issand, õpeta mulle oma seadmisi!

Väga vara tulid naised nuttes Su haua juurde, aga ingel ilmus neile ja ütles: Nutuaeg on möödas, ärge nutke, vaid minge ja kuulutage apostlitele ülestõusmisest.

Kiidetud oled Sina, Issand, õpeta mulle oma seadmisi!

Kallite salvidega Sinu haua juurde, Päästja, tulles, nutsid naised, aga ingel rääkis neile: Miks te elavat surnute sekka arvate? Tema on kui Jumal hauast üles tõusnud.

Au...

Kummardagem Isa, Poega ja Püha Vaimu, püha Kolmainust Jumalat ühes olemuses ja hüüdkem ühes seeravitega: Püha, püha, püha oled Sina, Issand!

Nüüd...

Oh Neitsi, Eluandjat sünnitades päästsid Sa Aadama patust ja andsid Eevale rõõmu kurbuse asemele, aga sinust lihaks saanud Jumal ja inimene juhatas jälle elu poole need, kes temast olid ära taganenud.

Halleluuja, halleluuja, halleluuja, au Sulle, Jumal (3 korda)


Väike ekteenia


Ipakoi (pühadel katesmalaul)


Trepilaulud

Pühapäeva ipakoid ja trepilaulud*: 1. viis lk... etc

Pühadel alati 4. viisi trepilaulude 1. antifon:

Mu noorest põlvest saadik sõdivad mitmed patuhimud mu vastu; aga Sina ise, mu Päästja, aita ja päästa mind.

Teid, kes Siionit vihkate, saadab Issand häbisse. Sest nagu rohi peate teie tules ära kuivama.

Au...nüüd... Püha Vaimu läbi elab iga hing, saab puhastamise läbi ülendatud ja Kolmainu Jumal täidab ta salal viisil püha valgusega.


Diakon: Pangem tähele! Tarkus! Eellaul...

Eellaul

Pühapäeva eellaulud viiside järgi: 1. viis lk... etc


Diakon: Palugem Issandat!

Lauljad: Issand, heida armu!

Preester: Püha oled Sina...

Diakon ja lauljad:

Iga hingeline kiitku Issandat!

Diakon: Palugem Issandat Jumalat...

Lauljad: Issand, heida armu! (3 korda)

Diakon: Kuulgem vaga meelega...

Preester: Rahu olgu kõikidega!

Lauljad: Ja sinu vainuga!

Preester: N. püha evangeeliumi lugemine.

Lauljad: Au Sulle, Issand, au Sulle!


Evangeelium

Lauljad: Au Sulle, Issand, au Sulle!


Pühapäeviti evangeeliumi järel ülestõusmislaul 6. viisil:**

Kristuse surnust ülestõusmist nähes, kummardagem püha Issandat Jeesust, kes üksi ilma patuta on. Meie kummardame Su risti ette, Kristus ja laulame ning kiidame Su püha ülestõusmist, sest Sina oled meie Jumal, peale Sinu ei tunne meie kedagi muud; Sinu nime hüüame meie appi. Tulge kõik usklikud, kummardagem Kristuse püha ülestõusmist, sest, vaata, risti läbi tuli rõõm kogu maailmale. Issandat ikka kiites laulgem Tema ülestõusmisest, sest Tema on ristivalu kannatanud ja surma läbi surma ära hukanud.


Loetakse 50. (51.) Taaveti laul (võib vahele jääda):

Jumal, ole mulle armuline oma suure helduse pärast ja kustuta mu üleastumised oma rohke halastuse pärast. Pese mind hästi mu ülekohtust ja puhasta mind mu patust. sest ma tunnen oma üleastumisi ja mu patt on mu ees alati. Sinu vastu üksipäinis olen ma pattu teinud ja teinud seda, mis paha Su silme ees, seepärast oled Sa ôige oma sônades ja vôidad kohtus. Vaata, ülekohtus olen ma sigitatud ja patus on mu ema mind ilmale toonud. Vaata, Sa armastad tôde ja ilmutad mulle oma salajast, varjatud tarkust. Piserda mind iisopiga, et ma puhtaks saaks, pese mind, et ma läheksin valgemaks, kui lumi. Anna mulle rôômustamise ja rôômu sônumeid kuulda, siis rôômustavad mu rôhutud luud-kondid. Pööra oma pale kôrvale mu pattudest ja kustuta ära kôik mu üleastumised. Loo mulle, Jumal, puhas süda ja uuenda mu sees siiras vaim. Ära lükka mind ära oma palge eest ja ära vôta mult ära oma Püha Vaimu. Anna mulle tagasi rôôm sinu päästest ja kinnita mind oma juhataja Vaimuga. Ma ôpetan Sinu teid üleastujatele ja jumalakartmatud pöörduvad Su poole. Jumal, mu pääste Jumal, vabasta mind veresüüst, siis mu keel laulab rôômsasti Su ôigusest. Issand, tee lahti mu huuled, siis kuulutab mu suu Sinu kiitust. Sest kui Sa tahaksid ohvrit, ma annaksin; pôletamisohvrist ei ole Sul head meelt. Jumala meelepärane ohver on rôhutud vaim, murtud ja alandatud südant Jumal ei pôlga. Tee head Siionile oma head meelt mööda, ehita üles Jeruusalemma müürid. Siis on Su meele pärast ôiguseohvrid, ohvriannid ja pôletamisohvrid; siis tuuakse härjavärsse Su altarile.


Lauljad:

Au...

Apostlite palvete pärast, oh Armuline, tee meid puhtaks meie hulgast pattudest.

Nüüd...

Jumalasünnitaja palvete pärast, oh Armuline, tee meid puhtaks meie hulgast pattudest.


Jumal ole mulle armuline oma suure helduse pärast ja kustuta mu üleastumised oma rohke halastuse pärast.


Jeesus on hauast üles tõusnud, nõnda kui Ta seda oli ette ütelnud ja on meile igavese elu ja suurt armu andnud.


Pühadel lauldakse peale psalmi oma stihhiirad.

Tölneri ja variseri pühapäevast kuni Suure Paastu 5. pühapäevani lauldakse peale psalmi:

Au...

Tee lahti mulle patukahetsuse uks, Eluandja, sest mu vaim oma üleni määritud ihutempliga tõttab vara hommikul Su püha templi poole. Aga Sina, kui armuline, tee ta puhtaks oma südamliku helduse pärast.

Nüüd...

Juhata mind pääsemise teerajale, Jumalasünnitaja, sest ma olen oma hinge hirmsate pattude läbi ära määrinud ja kõik oma elupäevad hooletuses mööda saatnud. Aga päästa sina mind oma palvete läbi kõigest roojasusest.

Jumal ole mulle armuline oma suure helduse pärast ja kustuta mu üleastumised oma rohke halastuse pärast.

Kui ma, vilets, oma hulga kurjade tegude peale mõtlen, siis värisen ma hirmsa kohtupäeva ees. Aga Sinu suure armu peale lootes hüüan ma Su poole kui Taavet: Jumal, ole mulle armuline, oma suure halastuse pärast!


Diakon: Päästa, Jumal, oma rahvas...

Lauljad: Issand, heida armu (12 korda)

Preester: Sinu ainusündinud Poja armu, helduse...

Lauljad: Aamen.


Kaanonid*

Kaanon koosneb 8 laulust. Iga laul koosneb irmosest, mis lauldakse ja troparitest, mis üldjuhul loetakse. Troparite vahele loetakse lühikesed vahesalmid. Kaanoni iga laulu (või ainult 3., 6., 8., ja 9.) lõpul lauldakse tavaliselt katavassia; kui muud katavassiat pole ette nähtud, võib laulda akafisti laupäeva kaanoni irmosed. Peale 3. laulu väike ekteenia, ja teise kaanoni kondak ning iikos (kui on; pühadel istumislaul), peale 6. laulu väike ekteenia ning põhikaanoni kondak, iikos ja, kui on, sinaksar (proloog).

Pühapäeva kaanoni irmosed: 1. viis lk jne

Peale 8. laulu:

Kiitkem, austagem, kummardagem Issandat, lauldes ja ülistades Teda igavesti.

Katavassia.


Diakon: Ülistagem Jumalasünnitajat ja Valguse Ema kiidulauludega!


Jumalasünnitaja laul:**

Mu hing ülistab Issandat ja mu vaim on rôômus Jumala, minu Päästja, pärast.

- Kes sa ülem oled kui keerubid ja palju ausam kui seeravid, kes sa puhtaks Neitsiks jäädes Jumal-Sôna ilmale tôid, sind, tôelist Jumalasünnitajat, austame meie. (iga salmi järel)

Sest Ta on vaadanud oma ümmardaja alanduse peale; sest vaata, nüüdsest peale kiidavad mind ôndsaks kôik sugupôlved.

Sest mulle on suuri asju teinud Vägev ja kelle nimi on püha ja Tema halastus kestab pôlvest pôlveni neile, kes Teda kardavad.

Ta on näidanud oma käsivarre kangust, Ta on laiali pillanud need, on ülbed oma südame meelelt.

Ta on maha lükanud vägevaid aujärgedelt ja ülendanud alandlikke, näljaseid on Ta täitnud heade andidega ja rikkaid tühjalt minema saatnud.

Ta on oma hooleks vôtnud oma sulase Iisraeli, et pidada meeles oma halastust, nônda nagu Ta on rääkinud meie vanematele, Aabrahamile ja tema soole igavesti.

 

9. laul, peale selle katavassiat väike ekteenia.

Diakon ja lauljad. Issand, meie Jumal, on püha. (Pühapäeviti)


Eksapostilari või valguselaul.

Pühapäeva eksapostilarid loetavate ülestõusmisevangeeliumite järgi: 1. ev. lk...;


Kiituspsalm*

Iga hingeline kiitku Issandat. Kiitke Issandat taevast, kiitke Teda üleval kõrges. Sinule on kohus laulda, Jumal!

Kiitke Teda kõik Tema inglid, kiitke Teda kõik Tema sõjaväed. Sinule on kohus laulda, Jumal!

Salmid 6 stihhiira ette:

Et täita seda kohut, mis on kirjutatud, see au on kôigil Tema vagadel.

Kiitke Jumalat Tema pühas paigas, kiitke Teda Tema vägevas laotuses.

4 ette:

Kiitke Teda Tema vägevate tegude pärast, kiitke Teda Tema väga suurt suurust mööda.

Kiitke Teda pasunahäälega, kiitke Teda nablimängu ja kandlega.

Kiitke Teda trummi ja tantsuga, kiitke Teda keelpilli ja vilega.

Kiitke Teda kaunihäälsete siltselimängudega, kiitke Teda kumedate siltselimängudega. Iga hingeline kiitku Issandat.

Au...evangeeliumistihhiira (pühapäeviti), mõnedel pühadel oma stihhiira

Nüüd... laul Jumalasünnitajale; pühapäeviti järgmine, 2. viisil:


Kõigeenam õnnistatud oled sina, Jumalasünnitaja Neitsi, sest Selle läbi, kes sinust lihasse tuli, on põrguhaud vangi võetud, Aadam üles äratatud, needus ära kaotatud, Eeva lahti päästetud, surm ära surmatud ja meie uuele elule kutsutud. Seepärast hüüame meie lauldes: Kiidetud olgu Kristus meie Jumal, kes seda nii heaks arvas, au olgu Sulle!


Preester: Au Sulle, kes Sa meile valgust näitasid!


Suur austamislaul:

Au olgu Jumalale kôrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel. Meie kiidame Sind, meie hüüame Sind ôndsaks, meie kummardame Sind, austame Sind ja täname Sind Su suure au pärast. Issand, Taeva Kuningas, Jumal Isa, Kôigeülalpidaja, Issand, ainusündinud Poeg Jeesus Kristus ja Püha Vaim. Issand Jumal, Jumala Tall, Isa Poeg, kes Sa maailma patu ära kannad, heida armu meie peale; kes Sa maailma patu ära kannad, vôta vastu meie palve; kes Sa Isa paremal käel istud, halasta meie peale. Sest sina üksi oled püha, Sina oled ainus Issand Jeesus Kristus, Jumal- Isa auks. Aamen.

Iga päev kiidan ma Sind ja austan Su nime igavesti ja igaveseks ajaks. Issand, aita meid sel päeval pattudest ennast hoida. Kiidetud oled Sina Issand, meie vanemate Jumal, kiidetud ja austatud on Sinu nimi igavesti. Aamen.

Sinu arm, Issand, olgu meie peal, nõnda kui meie Su peale loodame.

Kiidetud oled Sina, Issand, õpeta mulle oma seadmisi! (3 korda)

Issand, Sa oled meie varjupaik pôlvest pôlveni. Ma ütlesin: Issand, ole mulle armuline, tee terveks mu hing, sest ma olen Su ees pattu teinud. Issand, Sinu juurde tôttan ma, ôpeta mind oma tahtmist tegema, sest Sina oled mu Jumal, Sinu juures on elu allikas, Sinu valguses saame meie valgust nägema. Laota oma armu välja nende peale, kes Sind tunnevad.

Püha Jumal, püha Vägev, püha Igavene, heida armu meie peale (3 korda)


Pühapäeviti peale suure austamislaulu laulmist loetakse või lauldakse troparid:

1., 3., 5., ja 7. viisi ajal:

Täna tuli pääsmine maailmale; laulgem meie Elualgajale, kes hauast on üles tôusnud; sest Tema on oma surmaga surma hävitanud ja andnud meile vôitu ja suurt armu.


2., 4., 6., ja 8. viisi ajal:

Issand, hauast üles tôustes kiskusid Sa katki pôrgu ahelad, päästsid meid surmamôistmisest ja tegid kôik lahti vaenlase vôrkudest. Sa näitasid ennast oma apostlitele, läkitasid nad välja armuôpetust kuulutama ja andsid nende läbi oma rahu kogu maailmale, oh ainus Rohkeltarmuline.


Pühadel lauldakse pealaul


Kolmekordne ekteenia.


Palumisekteenia (võib ära jääda), rahusoov ja peakummardamispalve


Diakon: Tarkus!

Lauljad: Õnnista!

Preester: Kiidetud olgu Kristus, meie Jumal...

Lauljad: Aamen. Kinnita, Jumal, püha õiget usku ja kogu ristirahvast igaveseks ajaks!

Preester: Kõigepüham Jumalasünnitaja...

Lauljad: Kes sa ülem oled kui keerubid ja palju ausam kui seeravid, kes sa puhtaks neitsiks jäädes Jumal-Sõna ilmale tõid, sind tõelist Jumalasünnitajat austame meie.

Preester: Au Sulle...

Lauljad: Au...nüüd...

Issand, heida armu (3 korda). Õnnista!


Lõppõnnistus.


Esimene tund (lk. )


JUMALIK LITURGIAEnne liturgiat loetakse kolmas ja kuues tund (lk. )*


Usuõppijate liturgia


Diakon: Õnnista, isa!

Preester: Kiidetud olgu Isa, Poja ja Püha Vaimu kuningriik...

Lauljad: Aamen.


Tooma pühapäevast paasapüha lõpuni laulab preester kaks korda paasa pealaulu: Kristus on surnust üles tõusnud, surmaga surma maha tallanud ja neile kes hauas olid elu kinkinud. Kolmandal korral laulab preester selle kuni sõnadeni: ...maha tallanud. Lauljad: ja neile, kes hauas olid, elu kinkinud.


Suur ekteenia


1. antifon, laul 102 (103)**

Mu hing, kiida Issandat ja kõik, mis minu sees, Tema püha nime. Mu hing, kiida Issandat ja ära unusta Tema heategusid ära. Tema on see, kes kõik su ülekohtu andeks annab, kes parandab kõik su haigused. Kes su elu lunastab hukatusest, kes sind ehib helduse ja halastusega kui krooniga, kes su suu täidab heaga, nii et su noorus uueks saab kui kotkal. Issand teeb heldust ja annab kohut kõigile, kellele liiga tehakse. Halastaja ja armuline on Issand, pika meelega ja rikas heldusest. Kiitke Issandat, kõik Tema teod kõigis Tema valitsusepaigus. Kiida, mu hing, Issandat!


Väike ekteenia


2. antifon, laul 145 (146)*

Mu hing, kiida Issandat. Ma tahan Issandat kiita oma eluaja, ma tahan oma Jumalale kiites laulda, kuni ma alles olen. Ärge lootke vürstide peale, inimlaste peale, kelle käes ei ole abi. Kui tema vaim välja läheb, siis pöördub ta tagasi oma mulda; selsamal päeval lähevad kõik ta kõrged mõtted hukka. Õnnis on see, kelle abi on Jaakobi Jumal, kelle lootus on Issanda, oma Jumala peale, kes on teinud taeva ja maa, mere ja kõik, mis seal sees on; kelle tõde jääb igavesti; kes mõistab õiglast kohut neile, kellele liiga tehakse; kes annab leiba näljastele. Issand päästab lahti kinniseotud, Issand annab tarkust pimedatele. Issand paneb püsti seisma maha rõhutud, Issand armastab õigeid, Issand hoiab võõraid, Ta peab ülal vaeslapsi ja lesknaisi, aga õelate teed saadab Ta nurja. Issand on kuningas igavesti, sinu Jumal, Siion, jääb põlvest põlveni.


Au...nüüd...

Ainusündinud Jumala Poeg ja Jumala Sõna! Sina, Igavene, arvasid heaks meie päästmiseks lihasse tulla pühast Jumalasünnitajast ja Ikkaneitsist Maarjast, said muutumatult inimeseks, lasksid ennast risti lüüa, Kristus, Jumal ja võitsid surmaga surma ära. Sa, üks pühast Kolmainusest, keda ühes Isa ja Püha Vaimuga kiidetakse, päästa meid!


Väike ekteenia.


Kolmas antifon (õndsuse salmid)**

Issand, mõtle meie peale oma kuningriigis, kui Sa valitsema tuled.

Õndsad on need, kes vaimus vaesed, sest nende päralt on taevariik.

Õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse.

Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa.

Õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga.

Õndsad on armulised, sest neile heidetakse armu.

Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad saavad Jumalat näha.

Õndsad on rahunõudjad, sest neid hüütakse Jumala lasteks.

Õndsad on need, keda õiguse pärast taga kiusatakse, sest nende päralt on taevariik.

Õndsad olete teie, kui teid Minu pärast laimatakse ja taga kiusatakse ja teist valega kõiksugust kurja räägitakse.

Olge rõõmsad ja hõisake, sest teie palk on suur taevas!


Argipäevade antifonid:


1. antifon:

Hea on tänada Issandat.

Jumalasünnitaja palvete pärast, päästa meid, Päästja.

Hea on tänada Issandat ja laulda kiitust Su nimele, Kõigekõrgem.

Jumalasünnitaja palvete pärast, päästa meid, Päästja.

Hommikul kuulutada Sinu heldust ja iga öö Su ustavust.

Jumalasünnitaja palvete pärast, päästa meid, Päästja.

Issand, meie Jumal on õige ja valet ei ole Temas.

Jumalasünnitaja palvete pärast, päästa meid, Päästja.

Au... Jumalasünnitaja palvete pärast, päästa meid, Päästja.

Nüüd... Jumalasünnitaja palvete pärast, päästa meid, Päästja.


2. antifon

Issand on kuningaks saanud, auhiilgusega on Ta end ehtinud.

Oma pühade palvete pärast, päästa meid, Päästja.

Issand on kuningaks saanud, auhiilgusega on Ta end ehtinud. Issand on end tugevusega ehtinud ja vöötanud.

Oma pühade palvete pärast, päästa meid, Päästja.

Ta on maailma kinnitanud, et see ei kõigu.

Oma pühade palvete pärast, päästa meid, Päästja.

Sinu tunnistused on väga ustavad, pühadus on Sinu koja ehe, Issand, kauaks ajaks.

Oma pühade palvete pärast, päästa meid, Päästja.

Au...nüüd...

Ainusündinud Jumala Poeg...


3. antifon

Tulge, hõisakem Issandale, hüüdkem rõõmuga Jumala, meie Päästja, poole.

Oh Jumala Poeg, kes Sa pühades imeline oled, päästa meid, kes Sulle laulame: Halleluuja.

Jõudkem Tema palge ette tänamisega, hõisakem Temale kiituselauludega.

Oh Jumala Poeg, kes Sa pühades imeline oled, päästa meid, kes Sulle laulame: Halleluuja.

Sest Issand on suur Jumal, suur Kuningas üle kogu maa.

Oh Jumala Poeg, kes Sa pühades imeline oled, päästa meid, kes Sulle laulame: Halleluuja.

Tema käes on maa otsad ja Tema päralt on mägede tipud.

Oh Jumala Poeg, kes Sa pühades imeline oled, päästa meid, kes Sulle laulame: Halleluuja.

Tema oma on meri, sest Tema on selle teinud ja Tema käed on valmistanud kuiva maa.

Oh Jumala Poeg, kes Sa pühades imeline oled, päästa meid, kes Sulle laulame: Halleluuja.


Sissekäik, mille ajal diakon ütleb: Tarkus, seiskem vaga meelega!


Lauljad - pühapäeval:

Tulge, kummardagem ja langegem Kristuse ette. Oh Jumala Poeg, kes Sa surnust üles tõusnud oled, päästa meid, kes Sulle laulame: Halleluuja.

- Jumalaema pühadel:

Tulge, kummardagem ja langegem Kristuse ette. Oh Jumala Poeg, Jumalasünnitaja palvete pärast, päästa meid, kes Sulle laulame: Halleluuja.

- pühade inimeste mälestuspäevadel:

Tulge, kummardagem ja langegem Kristuse ette. Oh Jumala Poeg, kes Sa pühades imeline oled, päästa meid, kes Sulle laulame: Halleluuja.


Suurtel Issanda pühadel ütleb diakon vastava sissekäigusalm (või laulavad selle lauljad) ja Tulge, kummardagem...ei laulda.**


Preester: Sina, meie Jumal, oled püha...

Diakon: Ja igavesti!

Lauljad: Aamen!


Kolmkord püha laul

Lauljad: Püha Jumal, püha Vägev, püha Igavene, heida armu meie peale. (3 korda).

Au...nüüd...Püha Igavene, heida armu meie peale.

Püha Jumal, püha Vägev, püha Igavene, heida armu meie peale.


Kristuse sündimise ja ristimise pühadel, Laatsaruse ja suurel laupäeval, paasapühal ja kogu paasanädalal ning nelipühil selle asemel:

Kõik, kes teie olete Kristusesse ristitud, olete ka ennast Kristusega ehtinud. Halleluuja. (3 korda)

Au...nüüd... olete ka ennast Kristusega ehtinud. Halleluuja.

Kõik, kes teie olete Kristusesse ristitud, olete ka ennast Kristusega ehtinud. Halleluuja.


Ristiülendamise pühal ja ristikummardamise pühapäeval selle asemel:

Meie kummardame Sinu risti ette, oh Issand ja austame Sinu püha surnuist ülestõusmist. (3 korda)

Au...nüüd...ja austame Sinu püha surnuist ülestõusmist.

Meie kummardame Sinu risti ette, oh Issand ja austame Sinu püha surnuist ülestõusmist.


Diakon: Pangem tähele!

Preester: Rahu olgu kõikidega!

Lugeja: Ja sinu vaimuga!

Diakon: Tarkus!

Lugeja: Eellaul...

Pühapäeva eellaulud:


1. viisil: Sinu heldus, Issand, olgu meie peal nõnda, kui meie Su peale loodame.

Salm: Hõisake Issandas, teie õiged, õiglastele sobib kiitus.


2. viisil: Issand on mu tugevus ja mu kiituselaul ja ta on mulle päästjaks saanud.

Salm: Issand karistas mind rängasti, aga Ta ei andnud mind surmale.


3. viisil: Kiites laulge meie Jumalale, kiites laulge; kiites laulge meie Kuningale, kiites laulge.

Salm: Plaksutage käsi, kõik rahvad, hüüdkem Jumalale hõiskamise häälega.


4. viisil: Kui suured on Sinu teod, Issand, Sa oled need kõik targasti teinud.

Salm: Kiida, mu hing, Issandat. Issand, mu Jumal, Sina oled väga suur.


5. viisil: Sina, Issand, kaitsed meid ja hoiad meid, selle põlve rahva eest ja igavesti.

Salm: Saada abi Issand, sest vagad on lõppenud.


6. viisil: Päästa, Issand, oma rahvas ja õnnista oma pärisosa.

Salm: Sinu poole, Issand, hüüan ma, ära ole vait mu vastu.


7. viisil: Issand annab tugevust oma rahvale, Issand õnnistab oma rahvast rahuga.

Salm: Andke Issandale, Jumala lapsed, andke Issandale au ja kiitust.


8. viisil: Tehke tõotusi ja tasuge need Issandale oma Jumalale.

Salm: Jumal on Juudamaal tuttav, Iisraelis on Tema nimi suur.


Pühadel oma eellaulud, mis on ära toodud vastava püha jumalateenistuse juures*.


Diakon: Tarkus!

Lugeja: Lugemine... (...apostlite tegude raamatust, püha apostli Pauluse kirjast..., püha apostli N. üldisest kirjast)

Diakon: Pangem tähele!

Lugeja loeb epistli**


Preester: Rahu olgu sinuga!

Lugeja: Ja sinu vaimuga!

Diakon: Tarkus!

Lugeja: Halleluuja, halleluuja, halleluuja!

Lauljad kordavad sama kolm korda, lugeja ütleb vahele kaks salmi.


Pühapäevased halleluujasalmid:


1. viis: Jumal, kes annab mulle kätte maksta ja alistab mulle rahvad

Salm: teeb suureks õnnistused oma kuningale ja teeb head oma Võitule, Taavetile ja tema soole igavesti.


2. viis: Issand võtku sind kuulda sel päeval kui kitsas käes, Jaakobi Jumala nimi varjaku sind.

Salm: Issand, saada abi kuningale ja kuule meid sel päeval, kui me hüüame.


3. viis: Sinu peale loodan ma, Issand, ära lase mind ealeski häbisse jääda.

Salm: Jumal, ole mulle abimeheks ja varjupaigaks, et ma pääseksin.


4. viis: Omas hiilguses saada kõik hästi korda, valitse tõde ja tasadust ning õigust kaitstes.

Salm: Sa armastad õigust ja vihkad õelust.


5. viis: Ma laulan Issanda heldusest igavesti, ma kuulutan oma suuga Su ustavust põlvest põlveni.

Salm: Sest Sa ütlesid: Heldus peab saama üles ehitatud igavesti, taevastes rajad Sa oma ustavuse.


6. viis: Kes Kõigekõrgema kaitse all elab, jääb alati Taeva Jumala varju alla.

Salm: See ütleb Issandale: Sina oled mu abimees ja mu varjupaik, mu Jumal, kelle peale ma loodan.


7. viis: Hea on tänada Issandat ja laulda kiitust Su nimele, Kõigekõrgem.

Salm: Hommikul kuulutada Sinu heldust ja iga öö Su ustavust.


8. viis: Tulge, hõisakem Issandale, hüüdkem rõõmuga Jumala, meie Päästja, poole.

Salm: Jõudkem Tema palge ette tänamisega, hõisakem Temale kiituselauludega.


Preester: Tarkus! Kuulgem vaga meelega püha evangeeliumi lugemist. Rahu olgu kõikidega!

Lauljad: Ja sinu vaimuga!

Diakon: Püha N. evangeeliumi lugemine.

Lauljad: Au Sulle, Issand, au Sulle!

Dikaon loeb evangeeliumi.

Lauljad: Au Sulle, Issand, au Sulle!


Kolmekordne ekteenia.


Ajakohane palve (võib ära jääda)


Surnute ekteenia:*

Diakon: Heida armu meie peale...

Lauljad: Issand, heida armu! (3 korda)

Diakon: Meie palume veel...

Lauljad: Issand, heida armu! (3 korda)

Diakon: Et Issand asutaks...

Lauljad: Issand, heida armu! (3 korda)

Diakon: Palugem neile Kristuselt, meie Jumalalt...

Lauljad: Anna seda, Issand!

Diakon: Palugem Issandat!

Lauljad: Issand, heida armu!

Preester: Vaimude ja kõige lihalikkude Jumal...

Lauljad: Aamen.


Usuõppijate ekteenia (võib ära jääda)

Diakon: Usuõppijad, paluge Issandat!

Lauljad: Issand, heida armu! (nõnda iga 7 palumise järal)

Preester: Et ka nemad...

Lauljad: Aamen.


1. usklike ekteenia

Diakon: Usuõppijad minge välja...aga meie, usklikud, palugem veel ja veel rahus Issandat!

Lauljad: Issand, heida armu!

Diakon: Aita, päästa...

Lauljad: Issand, heida armu!

Diakon: Tarkus!

Preester: Sest Sinule, Isale, Pojale ja Pühale Vaimule...


Usklikkude liturgia


2. usklike ekteenia

Diakon: Palugem usklikud...

Lauljad: Issand, heida armu! (Nõnda kõigi 6 palumise järel; kui preester teenib üksi, siis on palumis 2)

Diakon: Tarkus!

Preester: Olles alati kaitstud...

Lauljad: Aamen.


Keerubitelaul:

Nüüd tähendame* meie salal viisil keerubeid ja laulame eluandjale Kolmainu Jumalale kõigepühamat laulu. Jätkem siis nüüd kõik elumured maha.


Suur sissekäik

Diakon ja preester meenutavad piiskoppi, kodumaad jne.

Preester. Teie ja kogu ristirahva peale...

Lauljad: Aamen. Et meie vastu võtaksime kõikide Kuningat, keda inglite väehulgad suure austamisega nähtamatult teenivad. Halleluuja, halleluuja, halleluuja!


Suurel Neljapäeval keerubitelaulu asemel:

Võta mind täna vastu Sinu püha õhtusöömaaja osalisena, oh Jumala Poeg, sest ma ei taha Sinu vaenlaste ees seda saladust avaldada ega Sulle suud anda nagu Juudas, vaid ma tunnistan Sind nagu röövel: Issand, mõtle minu peale oma kuningriigis!

Peale sissekäiku: Halleluuja, halleluuja, halleluuja.


Suurel laupäeval aga see:

Olgu vait iga inimene ja seisku hirmu ja värisemisega ja ärgu mõtelgu midagi, mis maine on. Sest vaata, kuningate Kuningas ja isandate Issand tuleb ennast ohverdama ja usklikkudele roaks andma. Peale sissekäiku: Tema ees käivad kõik inglite väehulgad, valitsused ja meelevallad, mitmesilamlised keerubid ja kuuetiivalised seeravid, kes oma nägu kinni katavad ja laulavad: Halleluuja, halleluuja, halleluuja.


Palumisekteenia:

Diakon: Toogem oma palved Issandale!

Lauljad: Issand, heida armu!

Diakon: Palugem pühitsemiseks toodud...

Lauljad: Issand, heida armu!

Diakon: Palugem Issandat selle pühakoja...

Lauljad: Issand, heida armu!

Diakon: Palugem endile Issandalt pääsmist...

Lauljad: Issand, heida armu!

Diakon: Aita, päästa...

Lauljad: Issand, heida armu!

Diakon: Palugem Issandalt vaga, püha...

Lauljad: Anna seda, Issand! (nõnda ka järgmise 5 palumise järel)

Diakon: Tuletades meelde...

Lauljad: Sinu hoolde, Issand!

Preester: Sinu ainusündinud Poja armu...

Lauljad: Aamen.


Preester: Rahu olgu kõikidega!

Lauljad: Ja sinu vaimuga!

Diakon: Armastagem üksteist, et me ühel meelel tunnistaksime

Lauljad: Isa, Poega ja Püha Vaimu - üheloomulist ja lahutamatut Kolmainust Jumalat.

Diakon: Kuulgem püha apostlik-õigeusu tunnistust! (või: Uksed, uksed, pangem tarkusega tähele!)

Lauldakse usutunnistus:

Mina usun ainu Jumala, Isa, kõigeülalpidaja, taeva ning maa ja kõige nähtava ja nähtamatu Looja sisse.

Ja ainu Issanda Jeesuse Kristuse, Jumala ainusündinud Poja sisse, kes Isast on sündinud enne kõiki aegu. Valgus Valgusest, tõeline Jumal tõelisest Jumalast sündinud, mitte loodud, Isaga üheloomuline ja kelle läbi kõik loodud on.

Kes meie, inimeste, ja meie päästmise pärast on maha tulnud taevast, lihasse saanud Püha Vaimu ja Neitsi Maarja läbi ja inimeseks saanud.

Kes meie pärast on risti löödud Pontiuse Pilatuse ajal ja kannatanud ning maha maetud ja üles tõusnud kolmandal päevak kirjade järele.

Ja kes on üles läinud taeva ja istub Isa paremal käel.

Ja kes jälle tuleb auga kohut mõistma elavate ja surnute üle ja kelle riigil ei saa lõppu olema.

Ja Püha Vaimu, Issanda, Elulooja sisse, kes Isast välja läheb, keda ühtlasi Isa ja Pojaga kummardatakse ja austatakse ja kes prohvetite läbi rääkinud on.

Üheainsa püha kogumaapealse ja apostliku Koguduse sisse.

Ma tunnistan ühte ristimist pattude andeksandmiseks.

Loodan surnute ülestõusmist.

Ja tuleva aja elu. Aamen.

 

Armulauakaanon

Diakon: Seiskem hästi, seiskem kartusega...

Lauljad: Armastust rahus, jumalakiituse ohvrit.

Preester: Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm...

Lauljad: Ja sinu vaimuga!

Preester: Ülendagem oma südamed!

Lauljad: Meie ülendame nad Issanda poole.

Preester: Tänagem Issandat!

Lauljad: On õige ja kohus kummardada Isa, Poega ja Püha Vaimu, üheloomulist ja lahutamatut Kolmainust Jumalat.*

Preester: ...võidulaulu lauldes, hüüdes, hõisates ja üteldes:

Lauljad: Püha, püha, püha on Issand Tseebaot! Taevas ja maa on täis Sinu au! Hosianna kõrgel! Kiidetud on see, kes tuleb Issanda nimel! Hosianna kõrgel!

Preester: ...Võtke, sööge, see on Minu ihu, mis teie eest murtakse pattude andeksandmiseks.

Lauljad: Aamen.

Preester: ...Jooge temast kõik, see on Minu veri, uue lepingu veri, mis teie ja mitmete eest ära valatakse pattude andeksandmiseks.

Lauljad: Aamen.

Preester:...Sinu oma, Sinu omast toome meie Sulle kõikide ka kõige eest.

Lauljad: Sull' laulame meie kiites; Sind austame meie; Sind täname meie, oh Issand ja Sind palume meie, oh meie Jumal.

Preester: ...Iseäranis kõigepühama, kõigepuhtama, üliõnnistatud ja austatud Valitseja - Jumalasünnitaja ja Ikkaneisti Maarja eest.

Lauljad: On kohus tõesti õndsaks kiita sind, Jumalasünnitaja, sind, ikka õnnistatut, laitmatut ja meie Jumala Ema, kes sa ülem oled kui keerubid ja palju ausam kui seeravid, kes sa puhtaks neitsiks jäädes Jumal-Sõna ilmale tõid, sind, tõelist Jumalasünnitajat austame meie.


Basilius Suure liturgial aga see laul:

Sinu üle, kes sa armu oled saanud, on rõõmus kõik loodu - inglite väehulgad ja inimsugu. Sa pühitsetud tempel, vaimulik paradiis ja neitsite au! Sinu läbi tuli Jumal lihasse ja sai lapsukeseks, enne kõiki aegu meie Jumal olles. Sinu süle tegi Ta oma aujärjeks ja sinu emaihu ruumilisemaks kui taevas on. Sinu üle, kes sa armu oled saanud, on rõõmus kõik loodu. Au olgu sulle!


Preester: Esiteks mõtle...

Lauljad: Kõikide ja kõige peale.

Preester: Ja lase meid...

Lauljad: Aamen.

Preester: Ja meie suure Jumala...

Lauljad: Ja sinu vaimuga.

Diakon: Tuletades meelde kõiki pühi...

Lauljad: Issand, heida armu!

Diakon: Palugem Issandat ettetoodud...

Lauljad: Issand, heida armu!

Diakon: Palugem, et meie inimesearmastaja Issand...

Lauljad: Issand, heida armu!

Diakon: Palugem usuühendust...*

Lauljad: Sinu hoolde, Issand!

Preester: Ja tee meid kõlblikuks...


Lauljad: Meie Isa, kes Sa oled taevas, pühitsetud saagu Sinu nimi, tulgu meile Sinu riik, Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nônda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie vôlad, nagu ka meie andeks anname oma vôlglastele ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast.


Preester: Sest Sinu...

Preester: Rahu olgu kõikidega!

Lauljad: Ja sinu vaimuga!

Diakon: Kummardagem oma pead Issanda ette!

Lauljad: Sinu ette, Issand.

Preester: ...Sinu ainusündinud Poja armu, helduse ja inimesearmastuse pärast, ühes kellega Sa oled kiidetud, ühtlasi oma kõigpühama, hea ja elavakstegeva Vaimuga, nüüd, ikka ja igavesti.

Lauljad: Aamen.

Diakon: Pangem tähele!

Preester: Pühad annid pühadele!

Lauljad: Üks on püha, ainus Issand Jeesus Kristus, Jumal-Isa auks. Aamen.

Armulaualaul

Pühapäeviti: Kiitke Issandat taevast, kiitke Teda üleval kõrges. Halleluuja, halleluuja, halleluuja.

Pühadel oma armulaualaulud**


Vaimulikud võtavad altaris osa pühast armualauast. Sel ajal lauldakse mõni valikuline laul või loetakse palveid enne armulaua vastuvõtmist***


Diakon karikaga välja tulles: Astuge juurde jumalakartuse ja usuga!

Lauljad: Kiidetud olgu see, kes tuleb Issanda nimel. Jumal on Issand ja Tema on meile ilmunud.

Paasanädalal selle asemel paasa pealaul: Kristus on surnust üles tõusnud, surmaga surma maha tallanud ja neile, kes hauas olid, elu kinkinud.


Preester koos lauarahvaga loeb palve: Issand, ma usun ja tunnistan...

Lauljad armulaua jagamise ajal: Võtke Kristuse ihu vastu ja jooge surematu elu allikast.

Paasanädalal paasa pealaul, S. Neljapäeval: Võta mind täna vastu...

Peale armualau jagamise lõppu: Halleluuja, halleluuja, halleluuja.

Preester: Päästa, Issand, oma rahvas ja õnnista oma pärisosa.

Lauljad: Meie saime tõevalgust näha, oleme taeva Vaimu vastu võtnud ja õige usu leidnud. Kummardagem lahutamatut Kolmainust Jumalat, sest Tema on meid päästnud.

Paasast kuni selle lõpuni paasa pealaul, taevaminemispühast kuni selle lõpuni taevaminemise pealaul, laupäeval enne nelipühi surnute pealaul Ainus Looja...

Preester: ...alati, nüüd, ikka ja igavesti.

Lauljad: Aamen.

Saagu meie suu täis Su kiitust, Issand, et meie kiites laulaksime Sinu aust, sest Sina oled meid kõlblikuks teinud oma pühast, jumalikust, igavesest ja elavakstegevast salasusest osa võtma. Hoia meid oma pühitsuses, et meie iga päev Su õigust õpiksime. Halleluuja, halleluuja, halleluuja.

Diakon: Tänagem vaga meelega...

Lauljad: Issand, heida armu!

Diakon: Aita, päästa...

Lauljad: Issand, heida armu!

Diakon: Palugem Issandalt vaga, püha...

Lauljad: Sinu hoolde, Issand!

Preester: Sest Sina oled meie pühitsus...

Lauljad: Aamen.

Preester: Läheme välja rahuga.

Lauljad: Issanda nimel.

Diakon: Palugem Issandat!

Lauljad: Issand, heida armu!

Preester loeb ambonitaguse palve: Issand, kes õnnistad neid...

Lauljad: Aamen. Issanda nimi olgu kiidetud nüüd ja igavesti (3 korda)

Paasanädalal selle asemel paasa pealaul.

33. (34.) Taaveti laul. lk... (paasanädalal ei laulda; jääb meie pruugis tavaliselt vahele; võib laulda ka peale armulaualaulu)

Preester: Issanda õnnistus olgu teie peal...

Lauljad: Aamen.

Preester: Au Sulle, Kristus meie Jumal, meie lootus, au Sulle!

Paasanädalal laulab preester poole paasa pealaulust ja lauljad teise poole. Paasapüha lõpuni vastavad lauljad paasa pealauluga.

Lauljad: Au...nüüd... Issand, heida armu! (3 korda). Õnnista!

Preester loeb lõppõnnistuse.

Lauljad: Hoia, Issand, meie ülemhingekarjast N., Tallinna ja Eesti ülipühitsetud metropoliiti (kui on teisi piiskopkondi, siis nende piires selle asemel: N. pühitsetud piiskoppi), selle püha templi vendi ja õdesid, ja kogu õigeusu ristirahvast ning pikenda nende elupäevi!*

Risti suudlemise ajal on mõnel pool tavaks laulda risti pealaulu või juhtuva püha pealaulu. Sel ajal võib lugeda ka tänupalveid peale armualaust osavõtmist (jumalateenistusraamat lk. 148-152)

Risti pealaul: Päästa, Issand, oma rahvas ja õnnista oma pärisosa. Anna võitu ristirahvale tema vaenlaste üle ja kaitse oma ristiga oma kogudust.


* Kui lauldakse või loetakse terve psalm, vt. lk. ... Eraldi peetaval õhtuteenistusel alguspsalm alati loetakse.

** Kui diakonit pole, loeb diakoni osad preester.

*** Edaspidi lühendatud Au...nüüd...

* Reeglite järgi peaks esimese palumise järgi lauldama "Issand, heida armu!" 40 korda, teise järgi 30, kolmanda järgi 50 ning kahe viimase järgi 3 korda.

* Pühakute mälestuspäevade koguöistel teenistustel lauldakse pealaul pühakule kaks korda ja "Jumalaema Neitsi..." üks kord; kui pühaku päev langeb pühapaäevale, siis kaks korda "Jumalaema Neitsi..." ja üks kord pühaku pealaul. S. Paastu 1. ja 3. pühapäeval, kõigi pühade ja pühade isade pühapäeval lauldakse "Jumalaema Neitsi..." kaks korda ja vastava pühapäeva pealaul üks kord. Täpsemad juhised on toodud pühade juures.

** Meie pruugis jäetakse tavaliselt vahele. Kui õhtuteenistus peetakse eraldi, ütleb diakon peale laulu "Jumalaema Neitsi.." Tarkus! ja lauljad: Õnnista!, jne., nagu on juhatatud koguöise teenistuse lõpul.

*** Kui hommikune jumalateenistus peetakse hommikul eraldi, algab ta lk...toodud korra järgi, jätkub aga peale kuuspsalmikut nagu siin juhatatud.

* Pühapäeva koguöisel teenistusel lauldakse viisi pealaul 2 korda, au...nüüd..., Jumalaema laul viis järgi. Kui peetakse ka mõne pühaku mälestust, lauldakse peale au... pühaku pealaul ja peale nüüd... Jumalaema laul pühakut pealaulu viisi järgi. Täpsemad juhised pühade juures.

** Katesmat (Taaveti Lauluraamatu jagusid) loetakse nõnda: Koor laulab: Issand, heida armu (3 korda). Au... Lugeja: Nüüd... ja psalmid kuni 1. "au..."-ni. Siis: au... Lauljad: Nüüd... Halleluuja, halleluuja, halleluuja, au Sulle Jumal. (3 korda). Issand, heida armu (3 korda) Au... Lugeja: Nüüd... ja psalmid kuni 2. "au..."ni jne. Peale iga katesmat on väike ekteenia ja katesmalaul. Meie pruugis jäävad katesmad koguöistel teenistustel tavaliselt lugemata.

*** Reeglite järgi peaks piimastloobumise pühapäevast kuni 21. septembrini selle asemel lauldama 118. (119.) psalm: "Õnsad on need...", kuid seda praktikat meil üldiselt ei järgita. Ka polieleis peaks lauldama terve 134. (135) ja 135. (136.) psalm

**** Viimased salmid on soovitatav laulmata jätta, kui nad võivad ?okeerida inimesi, kes ei tunne psalmide tõlgendust.

**** Lauldakse ka pühapäeval, kui sellele langeb Jumalaema püha või suurema pühaku mälestus; enne laulavad vaimulikud ühe korra austuslaulu ja siis lauljad ülestõusmistroparid.

***** Ei laulda Issanda pühadel, kui need langevad pühapäevale ega Tooma pühapäeval, küll aga Suurel ja Laatsaruse laupäeval.

*Ipakoid ja trepilaulud jäävad meie pruugis tavaliselt vahele, v.a. antifon "Mu noorest põlvest..." pühadel.

**Paasast taevaminemise pühani pühapäeviti kolm korda. Ei laulda nelipühil ega palmipuudepühal, küll aga taevaminemispühal ja ristiülendamise pühal. Kui pühapäevaks langeb suur Issanda püha, siis "Kristuse ülestõusmist..." ei laulda.

 

* Pühapäeva 3 kaanonit (ülestõusmise, risti ja ülestõusmise ning Jumalaema auks) on siin raamatus ühendatud üheks. Ülestõusmiskaanonist on toodud 2 troparit, muudest 1. Kui pühapäevale langeb Jumalaema püha, suure pühaku mälestus, eel- või järelpüha, võib lugeda vastavate kaanonite troparid risti ja ülestõusmise tropari asemele ja irmose laulda iga kaanoni laulu lõpul katavassiana; mõnedel kirikuaasta perioodidel on oma kindlad katavassiad. Täpsemad juhised on pühade juures. Pühakirja laulude (oodide) laulmine, mille salmide vahele peaks kaanoni laule laulma, on tänapäeval harva kasutusel ja selle korda me siin ära ei too.

** Suurtel pühadel on selle asemel oma eeslaulud koos 9. irmosega; eeslaulu ütleb enamasti diakon ja koor kordab.

* Soovitav on lugeda kõik kiituspsalmid lk....peale lauldud salmide.

* Kui hommikuteenistus peetakse hommikuul, jäävad tunnid enne liturgiat tavaliselt ära.

** Terve psalm lk..... Neid, nn. tüpika antifone, lauldakse pühapäeviti, laupäeviti, Jumalaema ja suurte pühakute päevadel ning argipäeviti paasast nelipühini. Suurtel pühadel ja tavalistel argipäevadel oma antifonid, viimased on toodud ära peale tüpika antifone.

* Mõnikord jäetakse vahele ja lauldakse kohe: Au...nüüd... Ainusündinud Jumala Poeg...

** Õndsuse käskude vahele peaks lugema erilisi vahesalme, mis aga meil pruugiks pole ega leia siin äratoomist.

** Piiskoplikul liturgial aga lauldakse, samuti argipäeviti järelpüha vältel. Laulu teine pool ("Oh Jumala Poeg...") võetakse 2. antifoni vahelaulust.

* Kui pühapäevale langeb Jumalaema püha, suure pühaku mälestuspäev või mõni muu mälestus, loetakse ja lauldakse kõigepealt pühapäeva eellaul koos salmiga, siis ütleb lugeja teise eellaulu, ja lauljad kordavad. Pühapäeva eellaulu poolitamine ja teise eellaulu salm ja poolitamine jäävad ära.

** Epistli lugemine algab sõnadega: apostlite tegudest- Neil päevil..., ap. Pauluse kirjadest N. kogudusele ja ap. Jaakobuse kirjast - Vennad..., ap. Pauluse kirjadest Timoteusele ja Tiitusele - Mu poeg Timoteus v. Tiitus..., ap. Johannese 1. ja ap. Peetruse kirjast - Mu armsad..., Johannese 2. ja 3. kirja ja Juuda kirja lugemise eel pole erilisi algussõnu.

* Surnute ekteeniat loetakse põhimõtteliselt ainult surnute mälestamispäevadel, matuseliturgiatel, laupäeviti jne., kuid paljudes kohtades on tavaks saanud lugeda see ka pühapäeviti.

* S.o. kujutame, oleme salajases, vaimulikus mõttes nagu keerubid.

* Kui preester loeb armulauakaanoni palved valju häälega, on soovitav laulda siinkohal ainult sõnad: On õige ja kohus. Sel juhul peaks ka järgnevad laulud, eriti "Sull' laulame meie kiites..." , laulma kiiremini.

* Kui palumisekteenia loetakse pikalt, käivad siia vahele veel kaks palumist vastusega: Issand, heida armu! ja 6 palumist vastusega: Anna seda, Issand!

** Toodud ära vastava püha juures. Kui Jumalaema või suure pühaku päev langeb pühapäevale, lauldakse püha armullaualaul peale pühapäeva oma.

*** Soovitav on siinkohal laulda 33. (34.) Taaveti laulu, lk.... Seevastu nn. kontsert pigem segab keskendumist enne püha salasuse vastuvõtmist.

* Kui metropoliit teenib või on troonil, lauldakse lõpulaul nõnda: Hoia, Issand, meie ülemhingekarjast ja isa N., Konstantinoopoli pühimat patriarhi ja meie ülemhingekarjast N...jne. Kui piiskop teenib, meenutatakse lõpulaulus patriarhi, metropoliiti ja piiskoppi; kui ta on troonil, metropoliiti ja teda.

KOGUÖINE JUMALATEENISTUS (VIGIILIA)