Yhteystiedot

Viron Ortodoksisen Kirkon Ystävyysseura VYS ry Y-Tunnus 3048745-4
S-posti:
vys.eaok.posti@gmail.com
Löydät meidät myös Facebookista
Viron ortodoksisen kirkon ystävyysseura VYS ry

Uusimmat kuvat

Säännöt

Voimassa

6§ Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi neljästä kuuteen jäsentä. 

Vuosikokous valitsee kahdeksi vuodeksi hallitukselle puheenjohtajan, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi, ja muut hallituksen jäsenet. 

Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta siten, että puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa.

Sivu: 2(3) 

Ensimmäiset erovuoroiset valitaan arvalla. Hallituksen toimikausi alkaa yhdistyksen vuosikokouksesta. 

Hallitus on päätösvaltainen, jos läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä. Äänestyksissä äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, poikkeuksena vaalit, joissa arpa ratkaisee. 

7§ Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Muut toimihenkilöt voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. 

8§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat kaksi yhdessä seuraavista: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri. 

9§ Yhdistyksen tilejä ja hallintoa tarkastamaan valitaan vuosikokouksessa yhdeksi vuodeksi kerrallaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. 

10§ Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Kirjanpito ja tilinpäätös on jätettävä toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. 

11§ Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä hallituksen tarkemmin määrittelemänä ajankohtana. Muita kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää tietyn asian käsittelemiseksi. Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään kymmenen päivää ennen kokousta yhdistyksen Internet-sivuilla ja sähköpostilla tai kirjeitse. 

12§ Vuosikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat: 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

2. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus. 

3. Esitetään yhdistyksen tilinpäätös ja luetaan 

toiminnantarkastuskertomus, vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 

4. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta. 

5. Hyväksytään tulo- ja menoarvio alkanutta toimintavuotta varten. 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi. 7. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan jäsenet erovuoroisten tilalle. 

8. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan kuluvan kalenterivuoden tilejä. 

9. Päätetään muista hallituksen tai jäsenten esittämistä asioista ottaen huomioon nämä säännöt ja yhdistyslain määräykset. 

13§ Jäsenten esittämät asiat yhdistyksen kokouksissa voidaan ottaa käsiteltäviksi, mutta jos asiasta halutaan kokouksen päätös, on jäsenen esitettävä se hallitukselle viimeistään 20 vuorokautta ennen kokousta, jotta hallitus ehtii antaa asiasta lausuntonsa. 

14§ Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä, paitsi milloin on kysymys näiden sääntöjen 15 ja 16 pykälissä mainituista asioista. 

15§ Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos

Sivu: 3(3) 

muutoksesta on mainittu kokouskutsussa ja jos muutoksen puolesta on annettu vähintään neljä viidesosaa annetuista äänistä. 

16§ Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa ja tullakseen hyväksytyksi on vähintään neljän viidesosan annetuista äänistä kannatettava purkuehdotusta. Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

 

olevat säännöt: 14.09.2020  

1§ Yhdistyksen nimi on Viron ortodoksisen kirkon ystävyysseura VYS ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on: 

- jakaa Suomessa tietoa Viron ortodoksisesta kirkosta sekä edistää kirkon elämän kokonaisvaltaista ymmärtämistä 

- edesauttaa keskinäistä yhteyttä ja

3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää seminaareja ja kokouksia, harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä välittää vapaaehtoisia toimialaansa liittyvän tietotaidon viejiä Viroon. Yhdistys voi myös: 

- järjestää koulutusta ja jakaa apurahoja 

- järjestää asianmukaisen luvan saatuaan rahan- ja materiaalin keräyksiä sekä myyjäisiä ja näihin verrattavaa toimintaa - ottaa vastaan avustuksia, testamentteja ja lahjoituksia - omistaa ja hallita irtainta ja kiinteää omaisuutta 

4§ Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen asiasta kiinnostunut henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa ja jonka hallitus hyväksyy jäseneksi. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toimintaa kannattava henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö. Kannattavat jäsenet hyväksyy yhdistykuosikokousta edellisen vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaan. 

5§ Varsinaiset ja kannattavat jäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään vuosikokouksessa. Varsinainen jäsen voi maksaa myös jäsenmaksun 10 kertaisena, jolloin hänet hyväksytään ainaisjäseneksi. Tämän jälkeen ainaisjäsen ei ole maksuvelvollinen. Yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. 

Yhdistyksen vuosikokous voi kutsua kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat ansiokkaasti toimineet yhdistyksen hyväksi. 

 

vuorovaikutusta Suomen ja Viron kirkkojen ja niiden jäsenien välillä 

- kanavoida aineellista, tiedollista ja hengellistä apua Suomesta ja muualta maailmasta Viron ortodoksisen kirkon seurakunnille - edesauttaa kirkon jälleenrakennustyötä Virossa, esim. tukemalla kirkon julkaisutoimintaa, papiston ja muiden työntekijöiden koulutusta, seurakuntien kiinteistöjen korjausta ja 

uudisrakentamista 

- edistää Suomessa sekä muissa maissa toimivien kirkkojen ja Viron ortodoksien välistä vuorovaikutusta. 

 

Yhdistyksen 10.3.2011 hyväksytyt uudet säännöt: